جهت اطلاعات بیشتر در مورد مقالات با موسسه معرفت پژوهش تماس حاصل فرمایید.

تلفن موسسه : 88976213

 

مقالات سيري در سپهر قرآن
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

  252 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (7)
  264 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (6)
  296 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (5)
  276 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (4)
  312 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (3)
  304 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (2)
  248 كلیوبایت مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (1)
  168 كلیوبایت سُبع هشتم قرآن
  204 كلیوبایت قرآن كتاب زندگان است 

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دهم  ـ سوره طارق و انفطار)

  204 كلیوبایت براي شناخت خدا بايد اوصاف او را سوزاند

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه نهم  ـ سوره اعلي)

  192 كلیوبایت مرگ‌انديشي از مقومات خودشناسي است

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هشتم  ـ سوره ضحي و انشراح)

  188 كلیوبایت طريق ايمان‌ورزي از وفا مي گذرد

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هفتم  ـ سوره انسان)

  184 كلیوبایت بايد مدلي تازه از پيام‌هاي ابدي قرآن ارائه داد

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه ششم  ـ سوره مدثر)

  204 كلیوبایت فقه دهليز مناسب ورود به قرآن نيست 

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه پنجم  ـ سوره معارج)

  324 كلیوبایت صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند 

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه چهارم  ـ سوره مزمل)

  280 كلیوبایت مرگ مقدمه زندگي ابديست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه سوم  ـ سوره قيامت)

  236 كلیوبایت آدم اينجا تنهاست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دوم  ـ سوره فجر)

  340 كلیوبایت تصوير قرآن از انسان و خدا

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه اول)

 

مقالات عرفان، مولوي و سپهري
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

جديد  212 كلیوبایت از خيام تا يالوم
  396 كلیوبایت برخورد انگشتان با اوج
(سلوك رواقي شمس تبريزي و سهراب سپهري) 
  392 كلیوبایت از پلة مذهب تا كوچة شك؛ زيست جهان اسپينوزا و سپهري 
  276 كلیوبایت شمه‌اي از شوريدگي شمس تبريزي 
  412 كلیوبایت در هواي لودويگ و سهراب
  364 كلیوبایت در «طربخانه خاكِ» خيام و «بيشه نور» سپهري
  436 كلیوبایت در هواي يالوم و سپهري
  456 كلیوبایت «يونگ» و «سپهري»‌؛ و روحي كه  در جهتِ تازه اشيا جاري است
  324 كلیوبایت چيدن ريحان از درخت دازاين؛ تقابل‌ها و توافق‌هاي سپهري و هايدگر
  256 كلیوبایت آب در يك قدمي است

زندگي در اينجا و اكنون به روايت سهراب سپهري و اكهارت توله

  412 كلیوبایت

از «سايۀ آن سروِ رَوان» تا «تبسّم نگاهِ گياه»:

مقايسۀ انگاره‌های معنویِ حافظِ شيرازی و سهراب سپهری

  364 كلیوبایت

از «کوهِ قاف» تا پُشتِ «هیچستان»

( بررسی زیست ـ جهانِ عطّار نیشابوری و سهراب سپهری)

  248 كلیوبایت فروغ و سهراب؛ فاصله‌هایی که غرقِ ابهامند
  264 كلیوبایت

شاملو و سپهری

آن «خُنياگر غمگين» و آن

«کمياب‌ترين نارونِ روی زمين»

  296 كلیوبایت پلکِ درشتِ بشارت

«بازخوانی تطبيقیِ نگرش

 عرفانی مولوی و نگاه  اگزيستانسيالِ سپهری»

  272 كلیوبایت از «شاهد» سعدي تا «دچار» سپهري

بررسي مفهوم «عشق» و «زن» در آثار دو شاعر ايراني 

  244 كلیوبایت سهروردي و سپهري

«مفاهمه و منازعه ديروزيان و امروزيان» 

  232 كلیوبایت سراب با خودي،‌ سوادي بي‌خودي
  240 كلیوبایت قلبِ حقيقت آبي است
  220 كيلوبايت تأثير سپهري در انديشه و سينما

عرفان مدرن  در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (5)

  192 كيلوبايت مفهوم «هيچ» در انديشه سهراب سپهري

عرفان مدرن  در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (4)

  136 كيلوبايت مواجهه من و سهراب سپهري

عرفان مدرن  در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (3)

  148 كيلوبايت عرفان شرقي و سهراب سپهري

عرفان مدرن  در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (2)

  140 كيلوبايت سهراب سپهري و اگزيستانسياليسم

عرفان مدرن  در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (1)

  256 كيلوبايت صميميت سيال فضا
  356 كيلوبايت «ذهن‌ آگاهي» در هشت كتاب سهراب سپهري
  209 كيلوبايت گاه در سايه نشسته است (2)

(واكاوي «مرگ» در اثار سپهري)

  264 كيلوبايت گاه در سايه نشسته است (1)

(واكاوي «مرگ» در اثار سپهري)

  312 كيلوبايت «گناه» از منظر حافظ و نيچه
  412 كيلوبايت حضور «هيچ» ملايم؛ روايت سپهري از امر متعالي
  352 كيلوبايت تا انتها حضور
  168 كيلوبايت مثنوي در آينة منطق‌الطير
  268 كيلوبايت چه درونم تنهاست
  152 كيلوبايت مرگ من روزي فرا خواهد رسيد
  156 كيلوبايت نقادي حافظ از رياكاري جامعه زمان خود
  324 كيلوبايت مطابق با اموزه‌هاي عارفان، چگونه بر مصيبت‌ها و خشم خود غلبه كنيم؟

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «5»)

  376 كيلوبايت ترس از مرگ يكي از عادات و بازي‌هاي ذهني است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «4»)

  456 كيلوبايت مفهوم كودكي در ميان عارفان، به معناي مواجهه‌ي غير مفهومي با هستي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «3»)

  290 كيلوبايت

رهايي از عادات و زندگي در زمان حال؛ به مثابه زندگي بدون قضاوت درباره ديگران

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «2»)

  312 كيلوبايت

از نظر برخي عارفان، چيره شدن بر مفهوم زمان يكي از شروط خودشناسي و خودكاوي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «1»)

  280 كيلوبايت

(درس‌هاي اخلاقي مثنوي 4)

سكوت از آموزه‌هاي اصلي مولوي و ساير عارفان است

  288 كيلوبايت

(درس‌هاي اخلاقي مثنوي 3)

از منظر مولوي، كسي كه تعلق خاطر به دنيا نداشته باشد از مرگ نمي‌هراسد

  292 كيلوبايت

(درس‌هاي اخلاقي مثنوي 2)

از نظر مولوي خودشيفتگي و خودپرستي آدمي را به هلاكت مي‌اندازد

  324 كيلوبايت

(درس‌هاي اخلاقي مثنوي 1)

آموزه‌هاي مولانا در مثنوي بيانگر اخلاق فضيلت‌گر است

  228 كيلوبايت حوری تكلم بدوی

زن در «هشت كتاب‌» سهراب سپهری

  372 كيلوبايت خواهر تكامل خوشرنگ

زن در «هشت كتاب‌» سهراب سپهری

  200 كيلوبايت

سبكبار در صحرای كربلا بود

  180 كيلوبايت حزن پریشان واقعیت
  196 كيلوبايت بهاری روشن از امواج نور

(پیوند عمر بسته به مویی است)

  148 كيلوبايت انسان یعنی عجالتاً
  128 كيلوبايت نوبت عاشقی
  204 كيلوبايت زين دو هزاران من و ما
  248 كيلوبايت زندگي خواب‌‌ها: مفهوم "رويا" در هشت كتاب سپهري
  200 كيلوبايت به شيوه باران پر از طراوت تكرار
  210 كلیوبایت سالك مدرن و زيستن حكيمانه  (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 10)
  344 كلیوبایت سالك مدرن و خردورزي دلگشاي  (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 9)
  256 كلیوبایت سالك مدرن و مواجهه با امر متعالي (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 8)
  516 كيلوبايت مناسك فقهی و سلوك عرفانی (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 7)
  276 كيلوبايت مرگ در ذهن اقاقی جاری است (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 6)
  308 كيلوبايت سلوك عرفاني و امر سياسي (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 5)
  308 كيلوبايت من چه سبزم امروز (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 4)
  214 كيلوبايت در غياب رنج ديگري (طرحواره‌اي از عرفان مدرن 3)
  236 كيلوبايت طرحواره‌اي از عرفان مدرن (2)
  304 كيلوبايت طرحواره‌اي از عرفان مدرن (1) / تنهايي معنوي
  275كيلوبايت تطور مفهوم «امر متعالي» در منظومه سپهري
  192 كيلوبايت حجم زندگي در مرگ، «تأملي در مفهوم مرگ در هشت كتاب سپهري»
  160 كيلوبايت مخاطب تنهاي بادهاي جهان

(باد و باران در نگاه سپهري)

  244 كيلوبايت سمت خيال دوست
  212 كيلوبايت فلسفه لاجوردي سپهري
  315 كيلوبايت هبوط در هيچستان
  180 كيلوبايت فكر نازك غمناك
  112 كيلوبايت جز سخن شهد و شكر هيچ مگو
  144 كيلوبايت سفر به روشني خلوت اشياء
  322 كيلوبايت ناتواني دست‌هاي سيماني، تأملي در احوال و اشعار فروغ فرخزاد
  224 كيلوبايت پاكي آواز آبها: تأملي در اصناف ايمان‌ورزي
  66 كيلوبايت سكوت نزد مولانا
  164 كيلوبايت وارهيدن از بند (تأملي در باب مرگ)
  198 كيلوبايت به سوي جانب بي‌جانبي «حيرت»، «غم» و  «شادي» در مثنوي معنوي
  416 كيلوبايت نگاهي به ني‌نامه جلال‌الدين بلخي

جدايي در ذهن و زبان مولانا

 

115 كيلوبايت

 منزلت عرفان نزد روشنفكران ديني
  121 كيلوبايت در جستجوي معناي زندگي

 

مقالات فلسفي
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

جدید 416 كيلوبايت زير و زبر شدن اگزيستانسيل تولستوي
  340 كيلوبايت كوررنگي ديني يا كوررنگي اخلاقي؟؟
  280كيلوبايت رقص در ترازوي اخلاق
  180 كيلوبايت اگر به گاه آمده باشي: درباره برايان مك گينس
  300 كلیوبایت سطح سيماني قرن
  364 كلیوبایت ايمانوئل كانت، واقع‌گرايي و ضدواقع‌گرايي اخلاقي
  404 كلیوبایت پسا ـ اسلام گرايي و پسا ـ سكولاريسم در ايران معاصر

(دين، سكولاريسم و پسا سكولاريسم «2»)

  304 كلیوبایت سكولاريسم ـ ملاحظاتي نظري

(دين، سكولاريسم و پسا سكولاريسم «1»)

  292 كلیوبایت فضیلت گرایی اخلاقی؛ بررسی تطبیقیِ آراء آیریس مرداک و ابوحامد غزالی
  188 كلیوبایت اسپينوزا، وحي و متن مقدس
  248 كلیوبایت بي‌قراري، بي‌تفاوتي و طمانينه
  628 كلیوبایت واقع گرايي و ضد واقع‌گرايي اخلاقي در ويتگنشتاين متأخر
  348 كلیوبایت هيك، ويتگنشتاين و واقع‌گرايي ديني
  172 كلیوبایت ويتگنشتاين و فلسفه‌ورزي

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «7»)

  224 كلیوبایت كاوش‌هاي فلسفي  و «استدلال عليه زبان خصوصي»

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «6»)

  276 كلیوبایت ويتگنشتاين متاخر، كريپكي و استدلال تبعيت  از قاعده

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «5»)

  220 كلیوبایت كاوش‌هاي فلسفي و استدلال تبعيت  از قاعده

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «4»)

  240 كلیوبایت كاوش‌هاي فلسفي و مفهوم «شباهت خانوادگي»

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «3»)

  164 كلیوبایت ويتگنشتاين متأخر، «بازي» و «بازي زباني»

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «2»)

  228 كلیوبایت كاوش‌هاي فلسفي و تلقي آگوستيني از معنا

(فلسفه ويتگنشتاين متاخر «1»)

  100 كلیوبایت عقلِ هميشه قاصر 
  188 كلیوبایت مرگ و سكوت در رسالة ويتگنشتاين
  224 كلیوبایت اخلاق، سوژة متافيزيكي و فلسفه در "رساله" ويتگنشتاين
  156 كلیوبایت ويتگنشتاين جوان و نظرية تصويري معنا
  196 كلیوبایت ويتگنشتاين و رساله منطقي ـ فلسفي 
  112 كلیوبایت شكنجه و اضرار به غير
  8.44 مگابايت كانت، تراكتاتوس ویتگنشتاین و سوژۀ متافزیكی
  7.12 مگابايت قوانین طبیعت، علّیت و استقراء در تراكتاتوس
  220 كلیوبایت  فلسفه تحلیلی و «شباهت خانوادگي»
  332 كلیوبایت اخلاق، سیاست و سنت فلسفه تحلیلی
  284 كلیوبایت روانشناسی‌گرایی، طبیعت‌گرایی و فلسفه تحلیلی
  284 كلیوبایت متافیزیك، حقلۀ وین و فلسفۀ تحلیلیِ متاخر
  392 كلیوبایت فلسفة تحليلي و متافيزيكي انديشي
  188 كلیوبایت فلسفه تحليلي چيست؟
  580 كلیوبایت بررسي تطبيقي آموزه‌هاي فضيلت‌گرايان:

(آيراس مرداك و ابوحامد غزالي )

  228 كيلوبايت واقع‌گرايي و ضد‌واقع گرايي و موضع اخلاقي كانت
  503 كيلوبايت فلسفه تحليلي؛ نقد و رد متافيزيك
  208 كيلوبايت غرب شناسي استاد

 (نگاهي  به شناخت‌شناسي مطهري از فلاسفه جديد غرب)

  240 كيلوبايت جهان تصوير در منظومه ويتگنشتاين
 

224 كيلوبايت  

 بهره‌گيري از سياست‌هاي طرف عرضه

  158 كيلوبايت زيستن اخلاقي مبتني بر فضيلت
  161 كيلوبايت درباب آشنايي ايرانيان با فلسفه تحليلي

(پيشرفت چشمگيري داشته‌ايم)

   249 كيلوبايت سكوت در تراكتاتوس
  203 كيلوبايت بررسي مادري جايگزين از منظر فايده انگاري عمل محور
  262 كيلوبايت عام گرايي و خاص گرايي در فرااخلاق
  262 كيلوبايت فرگه،‌ ويتگنشتاين و استدلال زبان خصوصي
  203 كيلوبايت مجتهد شبستري ايمان شورمندانه
  248 كيلوبايت تبيين و مفهوم تصميم گيري اخلاقي در كسب و كار مبتني بر دستگاه اخلاقي راس
  421 كيلوبايت مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين
  80 كيلوبايت محدوديت‌هاي گريز ناپذير عقل
  118 كيلوبايت درباره زبان ترجمه آثار ويتگنشتاين
  222 كيلوبايت بازي‌ها و معناها
  119 كيلوبايت پوپر و فلسفه تحليلي
  160 كيلوبايت نگاهي ويتگنشتايني به مسئله شر
 

 283 كيلوبايت

 كانت، ويتگنشتاين متقدم و نقد اخلاق تجربي

 

 237 كيلوبايت

ويتگنشتاين، امر هنري و نگريستن از وجه سرمدي

  91 كيلوبايت بضاعت فلسفي و پلوراليسم ديني

 

مقالات روشنفكري
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

  364 كيلوبايت هسته پنهانِ تماشا؛ تأملي در انواع نيايش  
  208 كيلوبايت طنز الهياتي و اعتراض الهياتي  
  244 كيلوبايت الاهيات سينوي، طنز الاهياتي و معضلِ شرّ  
جديد 848 كلیوبایت سه نكته درباب نوانديشي ديني و مسئله زنان
  212 كلیوبایت «حكمراني مطلوب» و نوانديشي ديني متاخر
  228 كلیوبایت روايات در ترازوي قرآن

بازخواني انتقادي احكام فقهي از منظر «اخلاق باور»

  334 كلیوبایت ازدواج عرفي در ترازوي اخلاق
  292 كلیوبایت نوانديشي ديني، تئوديسه و «شباهت خانوادگي» 
  252 كلیوبایت ذات دين؟ 
  196 كلیوبایت نوانديشي ديني، روايت و تاريخمندي 
  268 كلیوبایت نوانديشي ديني، متن مقدس و خشونت 
  168 كلیوبایت ديالوگ در مربع وحي
  212 كلیوبایت چند فرهنگ‌‌گرايي و خشونت؛ گزارشي از يك كنفرانس
  220 كلیوبایت شريعتي و چالش‌هاي بي‌بنياد
  224 كلیوبایت تجارب وحياني، علم حضوري و علم حصولي
  232 كلیوبایت پيامبر اسلام، عدالت و خشونت
  276 كلیوبایت اسلام و خشونت
  188 كلیوبایت خشونت اسلامي؟؟
  164 كلیوبایت اسلام‌گرايي و پسا اسلام‌گرايي (گزارشي از يك كنفرانس)
  252 كلیوبایت رفرم ديني و فرايند دموكراتيزاسيون
  268 كلیوبایت قرآن، اهانت و «ديگري»
  136 كيلوبايت آنچه بر نفس خويش نپسندي
  196 كيلوبايت روشنفكري ايراني و فرهنگ شيعي ـ اسلامي
  196 كيلوبايت غمی غمناك
  256 كيلوبايت ایران‌شناسان در مونترال
  356 كيلوبايت روشنفكري ديني عليه بينادگرايي
  901 كيلوبايت بني آدم اعضاء يكديگرند
  232 كيلوبايت خویش را تاویل كن، نی ذكر را
  372 كيلوبايت فرديد دوم؟

نقدي بر شيوة برخورد و مواجهة سيد جواد طباطبايي با منتقدانش

  259 كيلوبايت ريا حلال شمارند و جام باده حرام
  414 كيلوبايت الاهيات روشنفكري ديني

(نسبت سنجيِ ميان تجربة ديني، معرفت ديني و كنش ديني

  280 كيلوبايت بازخواني الاهيات مطهري و سروش
  192 كيلوبايت تنها صداست كه مي‌ماند
  108 كيلوبايت قصد این قوم خطا باشد
  121 كيلوبايت غنی‌نژاد و روشنفكری دینی
  183 كيلوبابت عرفان و ميراث روشنفكري ديني
  199 كيلوبايت

به كجا چنين شتابان؟!

  88 كيلوبايت میراث ماندگار میناچی 
  224 كيلوبايت «روشنفكری دینی» و روشنفكران دینی
  108 كيلوبايت قدر عافيت را بدانيم

(روشنفكران چگونه كنش‌هاي خود در حوزه عمومي را سامان بخشند؟)

  196 كيلوبايت دكتر غروي، مرحوم مطهري و آزادي بيان
  192 كيلوبايت علي شريعتي و حادثه كربلا
  168 كيلوبايت حديث بي‌غرض است اين، قبول كن به صفا
  320 كيلوبايت «خدا ناباوري» به جاي «الحاد»؟
  320 كيلوبايت ارتداد در ترازوي اخلاق
  404 كيلوبايت از تجربة نبوي تا رؤياي رسولانه
  161 كيلوبايت روشنفكران ايراني و مسئله تحريم
  260 كيلوبايت حجاب در ترازوي قرآن
  316 كيلوبايت بي‌حجابي يا بي‌عفتي؛ كدام غير اخلاقي است؟
  400 كيلوبايت حجاب در ترازوي اخلاق
  279 كيلوبايت مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن
  231 كيلوبايت مباهته: حاشيه به جاي متن
  128 كيلوبايت مهر اول كي زدل بيرون رود؟
  168 كيلوبايت پروژه ناتمام است

درباره روشنفكري ديني و آينده آن

  233 كيلوبايت اين چنين بهتان‌ منه بر اهل حق 
  220 كيلوبايت تصوير گزينشي از سنت تقريري ناموجه از كثرت
  252 كيلوبايت در طريقت ما كافري است رنجيدن
  156 كيلوبايت پرنده‌تر ز مرغان هوايي: بررسي سويه‌هاي اخلاقي و عرفاني  قيام امام حسين (ع)
  177 كيلوبايت تاكنون كردي چنين اكنون مكن
  188 كيلوبايت اين است حريف اي دل تا باد نپيمايي
  124 کیلوبایت روشنفکری دينی و آبغوره فلزی؟!
  138 كيلوبايت بازرگان متاخر در برابر بازرگان متقدم
  167 كيلوبايت ترنم موزون حزن
  165 كيلوبايت روشنفكري ديني: تفكر يا ترجمه؟

مرادفرهادپور و ميراث روشنفكران ديني

  167 كيلوبايت ملكيان و فايده‌گرايي اخلاقي
  129 كيلوبايت سياست ورزي اخلاقي
  104 كيلوبايت علوم انساني اسلامي: امكان يا امتناع؟
  100 كيلوبايت هم سهم عقل، هم سهل دل (روشنفكري ديني دهه نود)
  222 كيلوبايت تحليل مفهوم روشنفكري ديني
  279 كيلوبايت مي‌باش چنين زير و زبر

(درنگي در كويريات علي شريعتي )

  80 كيلوبايت ليبرال سياسي بود نه معرفتي
  119 كيلوبايت نقد از كدام منظر

پاسخي به نقد عباس عبدي بر عليرضا علوي‌تبار

  144 كيلوبايت در دفاع از روشنفكران

 (نقد سروش دباغ بر مقاله محمد قوچاني)

  78 كيلوبايت روشنفكري و كنشگري سياسي
  51 كيلوبايت شباهت خانوادگي روشنفكران
  122 كيلوبايت مهدويت انقلابي، مهدويت عرفاني
  159 كيلوبايت اما واقعاً مسئله چيست (نقد مقاله عبدي)
  80 كيلوبايت نازنيني  تو ولي در حد خويش
 

 160 كيلوبايت

 قحط معنا در ميان نام‌ها

  215 كيلوبايت تعبد و مدرن بودن

 

 نوشتارهايي درباره فيلم و رمان
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

  232 كيلوبايت تجربة ملال و شكفتگي از درون 
  132 كيلوبايت آدم‌هاي خاكستريِ سينماي فرهادي 
  76 كيلوبايت كاشف معدن صبح  
  128 كيلوبايت از چه دلتنگ شدي؟
  84 كيلوبايت يحيي سكوت نكرد 
  168 كيلوبايت ساية ناروني تا ابديت جاريست
  88 كيلوبايت به ياد ابوالحسن نجفي
  80 كيلوبايت سريال شهرزاد
  56 كيلوبايت سينماي رضا ميركريمي   
  88 كيلوبايت هرمان هسه، اروين يالوم و شارل بودلر
  60 كيلوبايت آرنت، فروغ و سيمين دانشور  
  100 كيلوبايت مرگ هركس ای پسر همرنگ اوست
  141 كيلوبايت آدم اينجا تنهاست

«دور افتاده» روايت تجربه‌ي تنهايي بيروني و تنهايي انفسي است

  117 كيلوبايت در جست و جوي اصل خويش
  120 كيلوبايت تنگناي عدالت و فراخناي اخلاق

تأملي اخلاق‌گرايانه درباره فيلم «جدايي از سيمين»

  96 كيلوبايت نگاهي اخلاقي به «دربارة‌ الي»
  66 كيلوبايت درباره فيلم «چهل‌سالگي»

 وقتي ايده‌ها به حاشيه رانده مي‌شوند

  80 كيلوبايت صداي صلح ايراني (درباره فرهادي و اسكاري كه گرفت)
 

96 كيلوبايت

خوشبختي يعني ديدن چيزهاي كوچك

  80 كيلوبايت نسبت ميان اخلاق و معيشت
  104 كيلوبايت نقد اخلاقي تسويه حساب

(سنگ روي سنگ بند نمي‌شود)

  84 كيلوبايت روايت‌گر روزگار سپري شده
  164 كيلوبايت دوست داشتن  بي‌علت و محبت بي‌ دريغ (تفسيري وجودي از رمان مسيح بازمصلوب)
  92 كيلوبايت با د ما را خواهد برد

 

يادداشت‌ها
΅بخوانید

΅دانلود pdf

΅حجم فايل

΅نام مقاله

جدید   156 كيلوبايت كجا ايستاده‌ام؟ در نفي دوگانۀ مشاركت و تحريم
  116 كيلوبايت قبيلۀ فقيهان و اليناسيون ديني
  172 كيلوبايت پناهيان و ولايت بر بي‌پناهان
  132 كيلوبايت خاتمي و نافرمانیِ مدنی
  152 كيلوبايت چرا با انتخابات پيش‌رو «قهريم»؟
  272 كيلوبايت چگونه سوسيال دموكرات شدم
  140 كيلوبايت كتاب: سرشاري خوشۀ زيست

سلوك رواقي در اينجا و اكنون

  144 كيلوبايت تكريم مصباح و تحقير جمهور
  360 كيلوبايت چگونه سوسيال دموكرات شدم
  160 كيلوبايت «گذار‌طلبي»: برون رفتِ از انسداد سياسي
  232 كيلوبايت هين تو كار خويش كن اي ارجمند

(براي احمد زيدآبادي عزيز)

  3/37 مگابايت درباب اميد
   108 كيلوبايت جواب سروش دباغ به پرسش‌ها پيرامون ويدئوي منتشر شده از محسن كديور در صفحه اينستاگرامي «جرعه» و پاسخ عبدالكريم سروش
  192 كيلوبايت ابن‌‌الوقت باش اي رفيق
  128 كيلوبايت به ياد رضا براهني
  136 كيلوبايت مقدمه‌اي بر «زمين فقه و آسمان اخلاق»
  256 كيلوبايت مناظره سروش دباغ و وريا اميري

آيا تجربه ديني باور به وجود خدا را موجه مي‌كند؟

  68 كيلوبايت مرگ دست‌چين مي‌كند
  124 كيلوبايت اينك از «سهروردي تا سپهري»
  160 كيلوبايت وضعيت اوتيستيك يك حكومت انقلابي  
  144 كيلوبايت حاصل عمر مصباح يزدي چه بود؟  
  148 كيلوبايت چقدر تنها مانديم!  
  76 كيلوبايت «طنز الاهياتي» و «اليناسيون ديني»  
  116 كيلوبايت باز اين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت 
  104 كيلوبايت شادي چرا رميده؟ آتش چرا فسرده؟
  172 كيلوبايت تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال
  128 كيلوبايت جور ديگر بايد ديد؛

 قاسم سليماني را چگونه داوري كنيم

  64 كيلوبايت شيخ شهاب سهروردي    
  60 كيلوبايت وقت لطيف شن    
  56 كيلوبايت تنهايي      
  132 كيلوبايت اين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست      
  60 كيلوبايت حادثه ايمان      
  236 كيلوبايت اشغال سفارت آمريكا از كدام منظر؟      
  272 كيلوبايت صداي انعقاد نطفه معني      
  56 كيلوبايت چهار نوع نوشتن     
  100 كيلوبايت نهال شوق در خاطر     
  64 كيلوبايت رضا به داده بده    
  148 كيلوبايت شايگان و سپهري     
  100 كيلوبايت مكانيسم دفاعي «انكار»     
  108 كيلوبايت آرنت و مازلو      
  132 كيلوبايت مشاوره روانشناسي      
  100 كيلوبايت مكانيسم‌هاي دفاعي       
  108 كيلوبايت دژخيم عشق      
  136 كيلوبايت شخصيت رواني سالم     
  96 كيلوبايت رفتار شناخت درماني      
  84 كيلوبايت شمس تبريزي     
  100 كيلوبايت هنر درمان     
  92 كيلوبايت برايان مگي    
  80 كيلوبايت فلسفه تنهايي    
  292 كيلوبايت بازخواني اخلاقي مسئله گوشت‌خواري در عرفان اسلامي      
  160 كيلوبايت دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي‌زند     
  300 كيلوبايت در غرب خبري نيست    
  84 كيلوبايت نبض خيس صبح   
  160 كيلوبايت تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي   
  76 كيلوبايت و اگر مرگ نبود    
  84 كيلوبايت هشت سال پيش    
  296 كيلوبايت تهمت در خدمتِ قدرت    
  84 كيلوبايت بايزيد بسطامي
  120 كيلوبايت هانا آرنت    
  128 كيلوبايت سپهري، ويتگنشتاين و يالوم   
  96 كيلوبايت سقراط ناراضي  
  232 كيلوبايت «تفقه در دين» و طايفه فقها  
  52 كيلوبايت ظلمت در نيمروز  
  72 كيلوبايت كافرم من گر از اين شيوه تو ايمان‌داري  
  63 كيلوبايت حقيقاً اسباب تأسف است  
  116 كيلوبايت جهد كن تا محب باشي  
  116 كيلوبايت اوقات خوش 
  120 كيلوبايت نيكوس و سهراب
  116 كيلوبايت كازانتزاكيس و ابوسعيد   
  84 كيلوبايت آدم بياباني       
  84 كيلوبايت موقعيت سخت و خطير      
  120 كيلوبايت تو ترجمان جهاني بگو چه مي‌بيني      
  52 كيلوبايت هركجا برگي هست     
  120 كيلوبايت معلم ادبيات دبيرستان    
  152 كيلوبايت زورباي يوناني    
  56 كيلوبايت شاملو   
  100 كيلوبايت سپهري و شوپنهاور   
  84 كيلوبايت غيرت حق بود و با حق چاره نيست   
  64 كيلوبايت نه درمان دلي نه درد ديني   
  88 كيلوبايت سازمان مجاهدين خلق  
  104 كيلوبايت فوتبال را دست‌كم‌ نگيريم 
  112 كيلوبايت جام جهاني 2018 
  56 كيلوبايت محمد ثلاث 
  168 كيلوبايت تجربه‌هاي كبوترانه 
  120 كيلوبايت انسان در جستجوي معني  
  112 كيلوبايت نقش صدا كم‌رنگ 
  88 كيلوبايت صبر آرد آرزو را ني شتاب 
  124 كيلوبايت مزار اسپينوزا 
  116 كيلوبايت فلسفه عرفان 
  148 كيلوبايت حس غريب 
  56 كيلوبايت فلسفه‌خواني
  88 كيلوبايت فانوس جادويي زمان
  124 كيلوبايت توانِ شنيدن و گفتگو كردن
  116 كيلوبايت جز دعا چه مي‌توان كرد؟
  168 كيلوبايت ويل دورانت
  196 كيلوبايت رقصان مي‌گذرم از آستانة اجبار 
  92 كيلوبايت خودپسندي و غرور
  120 كيلوبايت وظيفه انسان بودن
  116 كيلوبايت فكر تاريخي و اين ويراني
  120 كيلوبايت لذات ذهني و غناي دروني
  212 كيلوبايت حضور روشنفكر نياز تاريخي ماست
  168 كيلوبايت در سرزمين قد كوتاهان
  144 كيلوبايت يك دم نگاه كن كه چه برباد مي‌دهي
  84 كيلوبايت  حاتمي‌كيا
  127 كيلوبايت راسكولنيكف
  56 كيلوبايت  درباب حكمت زندگي
  154 كيلوبايت دختران ـ خيابان ـ انقلاب را دريابيم
  60 كيلوبايت داريوش شايگان
  88 كيلوبايت ملت عشق
  84 كيلوبايت مفتش بزرگ
  650 كيلوبايت شيخ صنعان
  64 كيلوبايت صباگر چاره‌داري وقت و قت است
  84 كيلوبايت نقبي به سوي نور
  60 كيلوبايت انسان در جستجوي معنا
  117 كيلوبايت پرينستون
  92 كيلوبايت تماشا مبارك است
  144 كيلوبايت صداي سفر آينه‌ها
  84 كيلوبايت چونك قبض آيد تو در وي بسط بين
  56 كيلوبايت منطق‌الطير
  76 كيلوبايت در تپش باغ
  96 كيلوبايت عزاداري و سكولاريسم مهاجم
  161 كيلوبايت هشتاد و يك سالگي جناب شبستري
  88 كيلوبايت آماده شدن براي مردن
  120 كيلوبايت ضميرِ مه‌آلود و ابري
  92 كيلوبايت ايمان يا بي‌ايماني؟
  120 كيلوبايت وين چه استغناست يا رب
  104 كيلوبايت وارثِ آب و خرد و روشني
  80 كيلوبايت هجوم خالي اطراف
  88 كيلوبايت ورق روشن وقت
  100 كيلوبايت طرفه معجوني است آدميزاد  
  84 كيلوبايت دهانت را مي‌بويند  
  92 كيلوبايت بون ساي  
  88 كيلوبايت شب بخارا  
  700 كيلوبايت توضيح سروش دباغ دربارة مصاحبة بهاءالدين خرمشاهي با زيتون  
  120 كيلوبايت صليبِ ستبر تنهايي  
  84 كيلوبايت آتنا و ستايش  
  112 كيلوبايت بودا و جاودانگي 
  92 كيلوبايت بر سر تربتِ مولانا
  60 كيلوبايت داني كه چيست دولت
  88 كيلوبايت مستند (معرفت و مدارا)
  96 كيلوبايت مرشد و مارگاريتا
  96 كيلوبايت بوي بهبود ز اوضاع جهان مي‌شنوم   
  132 كيلوبايت هم‌وطن! ترديد را كنار بگذار  
  80 كيلوبايت به عقب برنمي‌گرديم 
  60 كيلوبايت درباب حكمت زندگي 
  60 كيلوبايت شوپنهاور و چخوف
  60 كيلوبايت نفس آدم‌ها سر بسر افسرده است
  96 كيلوبايت ابن‌خلدون و علوم اجتماعي
  120 كيلوبايت «بار هستي» و «فلسفه داستايفسكي»
  116 كيلوبايت رابطة با بدن 
  96 كيلوبايت چه بي‌نشاط بهاري كه بي‌رخ تو رسيد
  92 كيلوبايت بامداد عاشقان را شام نيست
  68 كيلوبايت شاهنامه و گُردآفريد
  128 كيلوبايت فرهادي و نگريستن «از وجه ابدي»
  92 كيلوبايت فروشنده و انسانِ در موقعيت
  92 كيلوبايت يالوم، هيوم و كانت
  92 كيلوبايت دو چيز حاصل عمر است نام نيك و ثواب
  124 كيلوبايت دربارة آنچه نمي‌توان سخن گفت   
  100 كيلوبايت هجوم خاليِ اطراف  
  84 كيلوبايت زكات عقل حزن طويل است  
  112 كيلوبايت حكايت غريبي است ...  
  156 كيلوبايت مرا سفر به كجا مي‌برد؟   
  128 كيلوبايت ترامپ، ديده شدن و جامعه مدني  
  88 كيلوبايت زندگي معجون غريبي است 
  64 كيلوبايت سياست‌ورزيِ پوپوليستي
  120 كيلوبايت ميراث سياسيِ هاشميِ متاخر
  92 كيلوبايت درباب ايران و اسلام
  76 كيلوبايت پاسخ دوم به دكتر خسروپناه
  72 كيلوبايت پاسخ به دكتر خسروپناه
  100 كيلوبايت خواندن براي فراموش كردن است         
  68 كيلوبايت كتاب و كتاب‌خواني        
  112 كيلوبايت انتخابات آمريكا و «پيش‌‌پا افتادگي بدي»         
  56 كيلوبايت مهارت‌هاي نوشتاري         
  140 كيلوبايت روايت مغلوط و رهزنِ دكتر پورجوادي        
  116 كيلوبايت وقتي كه درخت هست       
  112 كيلوبايت برگ درخت افرا       
  64 كيلوبايت راه بلندي در پيش داريم      
  116 كيلوبايت عطشان بحر معنوي     
  124 كيلوبايت نام خداوند را به عبث بر زبان نياور    
  60 كيلوبايت ساكن طبقه وسط     
  84 كيلوبايت به همين سادگي    
  60 كيلوبايت عقايد يك دلقك   
  96 كيلوبايت مناظره در دانشگاه شريف  
  128 كيلوبايت تا با تو طرّاري ‌كند  
  92 كيلوبايت راه دور و پاي خسته  
  124 كيلوبايت تجربة ملال  
  80 كيلوبايت چماق ارتداد  
  52 كيلوبايت نسيم جعد گيسويت  
  88 كيلوبايت مدنيت و التزام به قانون 
  88 كيلوبايت پيمانه‌هاي بي‌پايان
  88 كيلوبايت زير پوست شهر
  148 كيلوبايت گذر عمر
  140 كيلوبايت زين روش بر اوج انور مي‌روي
  84 كيلوبايت در سوگ كيارستمي
  76 كيلوبايت لقمه و لقمان
  76 كيلوبايت سفر به مكزيك
  116 كيلوبايت آن عاشقان شرزه
  144 كيلوبايت آئین بهائیت و پلورالیسم نجات
  60 كيلوبايت غلامحسين ديناني و «شعاع شمس»
  84 كيلوبايت سفر به قونيه
  148 كيلوبايت ياد ايام گذشته
  96 كيلوبايت اكنون و اينجا
  80 كيلوبايت قصة پرغصة ستايش 
  116 كيلوبايت كي‌ير كه گور، ويتگنشتاين و يالوم
  116 كيلوبايت شرح مثنوي و ملكيان‌شناسي 
  112 كيلوبايت محمدرضا شجريان
  116 كيلوبايت مسئله اسپينوزا
  100 كيلوبايت انتخابات، خاتمي و توسعه‌يافتگي
  128 كيلوبايت تجربه زيسته و انتظار حداقلي از انتخابات
  80 كيلوبايت به ‌سر پنجه تدبير
  80 كيلوبايت در آستانه  
  80 كيلوبايت روزگار غريبي است نازنين 
  52 كيلوبايت زندگي كردن در حال
  120 كيلوبايت به مناسبت هفتاد سالگي پدرم
  72 كيلوبايت رستگاري نزديك   
  96 كيلوبايت آب در يك‌قدمي‌ست 
  80 كيلوبايت از بازرگان تا مطهري 
  80 كيلوبايت از سپهری تا ویتگنشتاین
  112 كيلوبايت حبس دكتر غروی و آزادی انصار حزب‌الله
  288 كيلوبايت پرداختن به ادبيات معاصر از منظر اگزيستانسيال
  901 كيلوبايت مجله‌خواني و دغدغه‌هاي معرفتي

دربارة «كيهان فرهنگي»؛ نخستين مجلة روشنفكري كه خواندم

  901 كيلوبايت نوشته‌های فیس‌بوكی
  117 كيلوبايت تجربه‌اي از لذت همنشيني

(طنز حافظي در نگاه دكتر معصومي به دنيا آشكار است)

  117 كيلوبايت خرده‌فرهنگي در ميان علاقه‌مندان ورزش
  72 كيلوبايت نوشتن براي فراموشي
  130 كيلوبايت ساكن كوي رندان
  112 كيلوبايت سفر به سرزمين مغرب
  71 كيلوبايت سفر به سرزمين آفتاب
  128 كيلوبايت من همي كردم دعا و صبح صادق مي‌دميد
  57 كيلوبايت كوچ ناباورانه
  108 كيلوبايت رنج دروغ و زيسته راستي
  140 كيلوبايت سروش خرد
  84 كيلوبايت در سوگ احمد قابل
  1 مگابايت انسان به مثابه‌ي «ديگري»

آيا به انساني كه تكدي مي‌كند كمك كنيم؟

  92 كيلوبايت جان چو ديگر شد جهان ديگر شود
  84 كيلوبايت ميراث ماندگار (خاطراتي از كيان و مدرسه)
  104 كيلوبايت فيلسوف ـ روشنفكر
  86 كيلوبايت ماجراي ويتگنشتاين و هايك
  116 كيلوبايت مردي در عبادتِ سكوت
  64 كيلوبايت بر اين رواق زبر جد
  80 كيلوبايت وداع با عزت عزيز
  104 كيلوبايت رويكرد  تقليل‌گرايانه به سنت
  64 كيلوبايت دو صد گفته چونيم‌كردار نيست
  88 كيلوبايت دچار كوررنگي اخلاقي نشويم
  46 كيلوبايت اتفاق نادر
  54 كيلوبايت درباب خاصه‌هاي ستبر و سبك اخلاقي
  63 كيلوبايت شروط لازم و كافي امر اخلاقي
  88 كيلوبايت مترجمان و «بازرگاني انديشه»
  80 كيلوبايت پرواي ديگران را داشتن
  72 كيلوبايت او نيز گذشت از اين گذركاه

(در حاشيه درگذشت روشنفكر عرب: نصر حامد ابوزيد)

  80 كيلوبايت چراغ‌هاي رابطه تاريكند
  57 كيلوبايت اولويت فلسفه بر دموكراسي
  80 كيلوبايت زندگي حكمت‌آميز
  55 كيلوبايت ظرف زمان و مكان
 

54 كيلوبايت دزدي كردن با چراغ خاموش بد است

 

 

 

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر مرجع آزاد است