΅فهرست موضوعی  برگزار شده

نام درس
محل برگزاری

اطلاعات

فلسفه اسپينوزا  بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1396 ـ 14 جلسه
فلسفه دكارت بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1396 ـ 14 جلسه
فلسفه هيوم بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1396 ـ 14 جلسه
آل‌احمد، آشوري و شادمان شناسي بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1395 ـ 14 جلسه
فلسفه اسپينوزا بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1395 ـ 14 جلسه
ملكيان شناسي بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1395 ـ 20 جلسه
فلسفه كيركه‌گارد بيناد سهروردي، تورنتو تابستان 1395ـ 12 جلسه
فلسفه اخلاق بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1394 ـ 15 جلسه
بازرگان شناسي بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1394 ـ 15 جلسه
معرفت‌شناسي و تفكر نقادانه بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1394ـ 15 جلسه
روشنگري و فلسفه كانت بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1394 ـ 14 جلسه
بازخواني آثار محمدمجتهد شبستري بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1394 ـ 16 جلسه
فلسفه ويتگنشتاين متاخر بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1393 ـ 13 جلسه
مطهري شناسي بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1393 ـ 18 جلسه
فلسفه ويتگنشتاين بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1393 ـ 13 جلسه
بازخواني آثار داريوش شايگان بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1393 ـ 12 جلسه
ميراث فكري عبدالكريم سروش بيناد سهروردي، تورنتو پاييز 1392 ـ 20 جلسه
ميراث فكري شريعتي و روشنفكري ايراني بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1391 ـ 15 جلسه
كارگاه شعر سهراب و فروغ فرخزاد  بيناد سهروردي، تورنتو تابستان 1391 ـ 19 جلسه
پيام عارفان براي زمانه ما (1) بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1390 ـ 15 جلسه
پيام عارفان براي زمانه ما (2) بيناد سهروردي، تورنتو زمستان 1391 ـ 15 جلسه
پيام عارفان براي زمانه ما (3) بيناد سهروردي، تورنتو بهار 1393 ـ 15 جلسه
درآمدي بر تحليل فلسفي (1) موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1389، 10 جلسه
درآمدي بر مثنوي (2) موسسه معرفت پژوهش ترم بهار 1389، 10 جلسه
درآمدي بر مثنوي (1) موسسه معرفت پژوهش ترم پاييز 1388، 10 جلسه
درآمدي بر عرفان اسلامي موسسه معرفت پژوهش ترم پاييز 1387، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه تحليلي موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1387، 12 جلسه
ويتگنشتاين "كاوش‌‌هاي فلسفي"

در "باب يقين"

موسسه معرفت پژوهش ترم بهار 1387، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه دين موسسه معرفت پژوهش ترم زمستان 1386، 12 جلسه
فلسفه اخلاق موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1386، 12 جلسه

فلسفة زبان

 (با تأكيد بر رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين)
موسسه معرفت پژوهش ترم زمستان 1385، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1385، 10 جلسه
   

علاقمندان براي تهيه فايل‌ صوتي كلاس‌هاي‌ ذكر شده

مي‌توانند به موسسه معرفت ‌پژوهش مراجعه كنند.

 استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر مرجع آزاد است