جهت اطلاعات بيشتر در مورد سخنراني ها با موسسه معرفت پژوهش تماس حاصل فرماييد.

تلفن موسسه : 88976213

 

 

΅ فهرست موضوعی انجام شده

مباحث قرآني  

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا 12,6 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

27 تير1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه سيزدهم)

دريافت صدا 13,6 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

20 تير1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه دوازدهم)

دريافت صدا 13,6 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

20 تير1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه دوازدهم)

دريافت صدا 12,2 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

3 تير1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه يازدهم)

دريافت صدا 11,6 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

30 خرداد 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه دهم)

دريافت صدا 13,8 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

24 خرداد 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه نهم)

دريافت صدا 13,1 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

15 خرداد 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه هشتم)

دريافت صدا 15,8 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

10 خرداد 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه هفتم)

دريافت صدا 15,2 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

6 خرداد 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه ششم)

دريافت صدا 14,3 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

26 ادريبهشت 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه پنجم)

دريافت صدا 14,9 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

19 ادريبهشت 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه چهارم)

دريافت صدا 16,1 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

12 ادريبهشت 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه سوم)

دريافت صدا 14,1 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

5 ادريبهشت 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه دوم)

دريافت صدا 15,1 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

29 فروردين 1400

  قرآن و ميراث عارفان  (جلسه اول)

دريافت صدا 10,8 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

5 خرداد 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه هفتم)

دريافت صدا 13,5 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

29 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه ششم)

دريافت صدا 12,4 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

22 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه پنجم)

دريافت صدا 11,8 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

19 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه چهارم)

دريافت صدا 12,7 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

15 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه سوم)

دريافت صدا 12,5 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

12 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه دوم)

دريافت صدا 10,2 مگابايت گروه ماه مبارك رمضان ـ تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

8 ارديبهشت 1399

مضامين اخلاقي و اگزيستانسيل  قرآن كريم  (جلسه اول)

دريافت صدا 7,87 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 خرداد 1397

داستان يوسف پيامبر  (بخش پنجم)

دريافت صدا 7,98 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 خرداد 1397

داستان يوسف پيامبر  (بخش چهارم)

دريافت صدا 7,61 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

22 خرداد 1397

داستان يوسف پيامبر  (بخش سوم)

دريافت صدا 9,36 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

4 خرداد 1397

داستان يوسف پيامبر  (بخش دوم)

دريافت صدا 7,12 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

3 خرداد 1397

داستان يوسف پيامبر  (بخش اول)

دريافت صدا 16,7 مگابايت دانشگاه تورنتو ـ كانادا

3 آذر 1396

مضامين اخلاقي قرآن (قسمت دوم)

دريافت صدا 13,8 مگابايت دانشگاه تورنتو ـ كانادا

12 آبان 1396

مضامين اخلاقي قرآن (قسمت اول)

دريافت صدا

6.44 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

3 تير 1396

تفسير سوره فتح (قسمت دوم)

دريافت صدا

6.40 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 تير 1396

تفسير سوره فتح (قسمت اول)

دريافت صدا

10.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 خرداد 1396

تفسير سوره قلم (قسمت دوم)

دريافت صدا

11.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 خرداد 1396

تفسير سوره قلم (قسمت اول)

دريافت صدا

11.8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 تير 1395

جلسه پرسش و پاسخ تفسير سوره واقعه

دريافت صدا

7.75 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

14 تير 1395

تفسير سوره واقعه (قسمت پنجم)

دريافت صدا

5.52 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

9 تير 1395

تفسير سوره واقعه (قسمت چهارم)

دريافت صدا

8.33 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

2 تير 1395

تفسير سوره واقعه (قسمت سوم)

دريافت صدا

7.99 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 تير 1395

تفسير سوره واقعه (قسمت دوم)

دريافت صدا

7.66 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

31 خرداد 1395

تفسير سوره واقعه (قسمت اول)

دريافت صدا

10.1 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

26 شهريور 1394

تفسير سوره حشر (قسمت دوم)

دريافت صدا

10.5 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

19 شهريور 1394

تفسير سوره حشر (قسمت اول)

دريافت صدا

12.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

14 تير 1394

تفسير سوره جمعه

دريافت صدا

6.41 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

15 تير 1394

تفسير سوره عَبَسَ (قسمت دوم )

دريافت صدا

6.14 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

11 تير 1394

تفسير سوره عَبَسَ (قسمت اول)

دريافت صدا

12.5 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

7 تير 1394

تفسير سوره تغابن

دريافت صدا

8.29 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

4 تير 1394

تفسير سوره انسان

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

31 خرداد 1394

تفسير سوره علق 

دريافت صدا

13.8 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

19 بهمن 1393

تفسير سوره انفطار و مطففين

دريافت صدا

12.2 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

20 فروردين 1394

تفسير سوره حديد (قسمت دوم)

دريافت صدا

9.44 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

16 بهمن 1393

تفسير سوره حديد (قسمت اول)

دريافت صدا

20,8 مگابايت

دانشگاه مك مستر ـ كانادا

23 آبان 1393

اخلاق در آیینه قرآن

دريافت صدا

16،8 مگابايت

دانشگاه تورنتو ـ كانادا

8 فروردين 1393

تفسير سوره فرقان (قسمت دوم)

دريافت صدا

10،6 مگابايت

دانشگاه تورنتو ـ كانادا

15 فروردين 1393

تفسير سوره فرقان (قسمت اول)

دريافت صدا

9،11 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

9 آبان 1392

تفسير سوره مومنون (قسمت پنجم)

دريافت صدا

9،75 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

25 مهر 1392

تفسير سوره مومنون (قسمت چهارم)

دريافت صدا

8.85 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

11 مهر 1392

تفسير سوره مومنون (قسمت سوم)

دريافت صدا

8.85 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

4 مهر 1392

تفسير سوره مومنون (قسمت دوم)

دريافت صدا

9.72 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

28 شهريور 1392

تفسير سوره مومنون (قسمت اول)

دريافت صدا

10.2 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

5 ارديبهشت 1392

تفسير سوره بلد

دريافت صدا

7.41 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

29 فروردين 1392

تفسير سوره غاشيه

دريافت صدا

10.8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

8 فروردين 1392

تفسير سوره اسراء (قسمت سوم)

دريافت صدا

8.81 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 فروردين 1392

تفسير سوره اسراء (قسمت دوم)

دريافت صدا

8.62 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 اسفند 1391

تفسير سوره اسراء (قسمت اول)

دريافت صدا

3،35 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

25 بهمن1391

نكاتي درباره زبان قرآن
دريافت صدا

2.62 مگابايت

كشور كانادا

4 مرداد 1391

تفسير سوره قدر
دريافت صدا

6.15 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

14 تير 1391

تفسير سوره تين
دريافت صدا

12.7 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

8 تير 1392

سيري در سپهر قرآن   (جلسه دهم)

دريافت صدا

11.9 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

18 خرداد 1392

سيري در سپهر قرآن   (جلسه نهم)

دريافت صدا

9.29 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

4 خرداد 1392

سيري در سپهر قرآن   (جلسه هشتم)

دريافت صدا

10.7 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

27 اسفند 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه هفتم)

دريافت صدا

11.3 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

12 اسفند 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه ششم)

دريافت صدا

8.77 مگابايت

ورنتو ـ كانادا

28 بهمن 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه پنجم)

دريافت صدا

10.3 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

7 بهمن 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه چهارم)

دريافت صدا

10.8 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

23 دي 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه سوم)

دريافت صدا

9.18 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

2 دي 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه دوم)

دريافت صدا

8.52 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

18 آذر 1391

سيري در سپهر قرآن   (جلسه اول)

 

حافظ‌شناسي  

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا 13.1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

11 ارديبهشت1401

در هواي حافظ و رمضان (قسمت چهارم)
(به مناسبت ماه مبارك رمضان) 

دريافت صدا 11.7 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

1 ارديبهشت1401

در هواي حافظ و رمضان (قسمت سوم)
(به مناسبت ماه مبارك رمضان) 

دريافت صدا 11.5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

25 فروردين1401

در هواي حافظ و رمضان (قسمت دوم)
(به مناسبت ماه مبارك رمضان) 

دريافت صدا 9.35 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

18 فروردين1401

در هواي حافظ و رمضان (قسمت اول)
(به مناسبت ماه مبارك رمضان) 

دريافت صدا 13.5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كانون نگرش نو

12مهر1400

خيام در آيينه حافظ  

دريافت صدا 12.1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري بنياد توحيد، كاليفرنيا

10 ارديبهشت1400

معناي زندگي به روايت حافظ  

دريافت صدا 9.14 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري فرهنگ‌سراي فرهنگ و ادب هنر ايراني

8 ارديبهشت1400

سهروردي در آيينه حافظ  

دريافت صدا 7.81 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري فرهنگ‌سراي فرهنگ و ادب هنر ايراني

20 فروردين1400

حافظ و رواقي‌انديشي 

دريافت صدا 15.8 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كانون نگرش نو

13 آذر1393

حافظ و زيستن رواقي

دريافت صدا 8.95 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

30 خرداد1393

زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم

 (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 8.10 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

 6 دي 1397

اگر فقيه نصيحت كند كه عشق مباز

دريافت صدا 13 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

 6 آذر 1397

حافظ و حيرت

دريافت صدا 16.8مگابايت دانشگاه هامبورك ـ آلمان

 28 مهر 1397

گناه از منظر حافظ و نيچه

دريافت صدا 8,29 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

 7 تير 1397

در دم نهفته به زطبيبان مدعي

دريافت صدا 11.2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

11 بهمن 1396

عاقلان نقطه پرگار وجودند (قسمت دوم)

دريافت صدا 10.8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

5 بهمن 1396

عاقلان نقطه پرگار وجودند (قسمت اول)

دريافت صدا 9.88 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 مرداد 1394

در دلم بود كه بي‌دوست نباشم هرگز

 (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 16.6مگابايت انجمن ايرانيان دانشگاه شفليد انگلستان

17 مهر ‌1395

در آستين مرقع پياله پنهان كن

دريافت صدا 13.1 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

29 دي‌1395

حافظ و ملامتي‌گري

دريافت صدا 11.7 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 مرداد1395

حافظ و فروغ

دريافت صدا 15.7 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

5 اسفند 1394

حافظ و مرگ

دريافت صدا 15.8 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

11 آذر 1394

خداي حافظ 

دريافت صدا 12.3 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

21 آبان 1394

گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ (بخش دوم) 

دريافت صدا 10.2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

14 آبان 1394

گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ (بخش اول) 

دريافت صدا 8.45 مگابايت تورنتو ـ كانادا

7 مرداد 1394

بنوشان و نوش كن (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 6.88 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 مرداد 1394

گفتا غمت سرآيد (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 17.0 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 تير 1394

حافظ و سعدي
دريافت صدا 13.4 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

27 خرداد 1394

حافظ و طنز
دريافت صدا 21.6 مگابايت دانشگاه كلگري ـ كانادا

4 ارديبهشت 1394

در هواي حافظ و سپهري
دريافت صدا 14.8 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 ارديبهشت 1394

حافظ و مولوي 
دريافت صدا 15.4 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

12 فروردين 1394

حافظ و خيام
دريافت صدا 15.1 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

6 اسفند 1393

حافظ و گناه
دريافت صدا 13.5 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

24 دي 1393

حافظ و قرآن
دريافت صدا 12.4 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 آبان 1393

حكمت و حافظ
دريافت صدا 16.2 مگابايت دانشگاه تورنتو ـ كانادا

30 مهر 1393

در محضر حافظ  
دريافت صدا 16.5 مگابايت بنیاد پريا ـ تورنتو ـ كانادا

20 شهريور1393

حافظ و رندي  
دريافت صدا 14.3 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

9 مرداد1393

ذهن و ضمیر حافظ 
دريافت صدا 14.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

29 خرداد1393

زندگي حافظ

دريافت صدا 11.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

12 ارديبهشت1393

ديده دريا كنم (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 12.7 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 فروردين 1393

عشق و شباب و رندی (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 11.1 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

9 اسفند 1392

سخن اهل دل (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 7.83 مگابايت تورنتو ـ كانادا

6 بهمن1392

عيب رندان مكن (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 7.43 مگابايت تورنتو ـ كانادا

7 دي1392

گرت پير مغان گويد  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 6.60 مگابايت تورنتو ـ كانادا

16شهريور1392

مكن به فسق مباهات  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 6،87 مگابايت تورنتو ـ كانادا

9 شهريور1392

داني كه چيست دولت   (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 8.11 مگابايت تورنتو ـ كانادا

29 تير1392

در ساغر مينايي  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 5.90 مگابايت تورنتو ـ كانادا

22 تير1392

درويشيّ و خرسندي  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 7.29 مگابايت تورنتو ـ كانادا

15 تير1392

خزانه‌ي غيب  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 9،01 مگابايت تورنتو ـ كانادا

8 تير1392

روزي ننهاده (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 6،79 مگابايت تورنتو ـ كانادا

18 خرداد1392

بنشين برلب جوي  (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 7.01 مگابايت تورنتو ـ كانادا

11 خرداد1392

عرصه‌ي شطرنج رندان (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 7.02 مگابايت تورنتو ـ كانادا

4 خرداد1392

ساية گيسوي نگار (شرح غزلي از حافظ)

دريافت صدا 6.24 مگابايت تورنتو ـ كانادا

21 ارديبهشت1392

انفاس سحرخيزان (شرح غزلي از حافظ)  

دريافت صدا 5،95 مگابايت تورنتو ـ كانادا

23دي1391

زبخت خفته ملولم (شرح غزلي از حافظ)  

دريافت صدا 9،33 مگابايت تورنتو ـ كانادا

7دي1391

از دلق‌پوش صعومه (شرح غزلي از حافظ)  

دريافت صدا 6.77  مگابايت تورنتو ـ كانادا

2دي1391

وصل پروانه (شرح غزلي از حافظ)  

دريافت صدا 4.01 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

30 آذر1391

جانب اهل وفا (شرح غزلي از حافظ)

«در شب يلدا» 

دريافت صدا 6،59 مگابايت تورنتو ـ كانادا

18 آذر1391

در دايره قسمت (شرح غزلي از حافظ)  

دريافت صدا 5.50 مگابايت دانشگاه تورنتو ـ كانادا

27 آبان 1391

 (منم كه شهره شهرم (شرح غزل حافظ

 

شرح مثنوي معنوي  

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا 13,2 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

 1 اسفند 1400

مقالات شمس (بخش دوم)

دريافت صدا 14,8 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا

 11 بهمن 1400

مقالات شمس (بخش اول)

دريافت صدا 8,18 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مولانا، لندن

 10 دي 1400

مسيح و مولانا

(به مناسبت شب نو ميلادي)

دريافت صدا 22,7 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 26 آذر 1400

ويژه برنامه جرعه به مناسبت  روز عُرس

(بزرگداشت مولانا جلال الدين بلخي)

با سخنراني:

سروش دباغ، مهديه‌ كسايي‌زاده، نويد بازرگان و يلدا آزرمي 

دريافت صدا 14,4 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب فرهنگسرا

 1 مرداد 1400

 ديوان شمس

دريافت صدا 8,19 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 28 مرداد 1400

 گفتگوي پرهام مهديان با سروش دباغ

پيرامون: نگاهي به زيباترين قصه‌هاي مثنوي

(قصه‌‌ي اعرابي درويش و همسرش)

(بخش سوم)

دريافت صدا 7,14 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 3 مرداد 1400

 گفتگوي پرهام مهديان با سروش دباغ

پيرامون: نگاهي به زيباترين قصه‌هاي مثنوي

(قصه‌‌ي اعرابي درويش و همسرش)

(بخش دوم)

دريافت صدا 8,57 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 17 خرداد 1400

 گفتگوي پرهام مهديان با سروش دباغ

پيرامون: نگاهي به زيباترين قصه‌هاي مثنوي

(قصه‌‌ي اعرابي درويش و همسرش)

(بخش اول)

دريافت صدا 19,8 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب فرهنگسرا

 4 تير 1400

 فيه ما فيه مولانا

دريافت صدا 10,8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

 11 مهر 1398

مولوي و فيه ما فيه

دريافت صدا 19 مگابايت لندن ـ انگلستان

 26 مهر 1397

عاشقي به روايت عطار و مولوي

دريافت صدا 4,46 مگابايت دانشگاه جان‌هاپكينز ـ آمريكا

 7 مهر 1397

مثنوي در آيينه منطق‌الطير

(در همايش بزرگداشت زادروز و انديشه‌هاي مولانا)

دريافت صدا

5.66 مگابايت

دانشگاه مريلند ـ آمريكا

13 مرداد 1397

مولوي و ايمان از سرطمانينه

دريافت صدا

10.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

14 آبان 1396

درخور دريا نشد جز مرغ آب  

دريافت صدا

12.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 آبان 1396

 نيست قدرت هر كسي را سازوار  

دريافت صدا

17.3 مگابايت

منچستر انگلستان

15 مهر 1396

 تو در جهان غريبي، غربت چه مي‌كني  

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 مهر 1396

 ده چه باشد، شيخ واصل ناشده 

دريافت صدا

14.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 شهريور 1396

كابله طرار شيد آورده‌اي 

دريافت صدا

12.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

19 شهريور 1396

هست بي حزمي پشيماني يقين 

دريافت صدا

14.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

12 شهريور 1396

بي‌خودي بي‌خويشي 

دريافت صدا

13.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

5 شهريور 1396

جهد كن تا سنگيت كمتر شود 

دريافت صدا

11.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

29 مرداد 1396

عقبه‌اي زين صعب‌تر در راه نيست 

دريافت صدا

14.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

22 مرداد 1396

من عدوم كار من مكرست و كين

دريافت صدا

12.5 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 مرداد 1396

صيرفي‌ام قيمت او كرده‌ام

دريافت صدا

12.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

8 مرداد 1396

من چه باشم پيش مكرت اي عدو

دريافت صدا

13.9 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

1 مرداد 1396

بشنيده‌ام كه عزم سفر مي‌كني، مكن

دريافت صدا

14.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

25 تير 1396

چونك بر نطعش جز اين بازي نبود

دريافت صدا

10.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

18 تير 1396

گل مخور، گل را مخر، گل را مجو

دريافت صدا

11.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

11 تير 1396

بايزيد آن نكته‌ها را هوش داشت

دريافت صدا

8.41 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

4 تير 1396

تو درمان غم‌ها ز بيرون مجو   

دريافت صدا

11.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 خرداد 1396

صلاح‌الدين و حسام‌الدين   

دريافت صدا

12.7 مگابايت

دانشگاه تگزاس ـ  شهر دالاس

14 خرداد 1396

دو حكايت از دفتر چهارم مثنوي  

دريافت صدا

10.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 خرداد 1396

وقت لقمان است اي لقمه برو 

دريافت صدا

12.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

31 ارديبهشت 1396

خاربن در قوت و برخاستن 

دريافت صدا

9.51 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

24 ارديبهشت 1396

تا كه اين ديوار عالي گردنست

دريافت صدا

12.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

10 ارديبهشت 1396

از محقّق تا مقلّد فرقهاست

دريافت صدا

11.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

3 ارديبهشت 1396

مرده خود را رها كرده است او

دريافت صدا

13.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

27 فروردين 1396

چونك او تر كرد ابرو مه نديد

دريافت صدا

10 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

20 فروردين 1396

آن هنرها جمله بدبختي‌ فزود

دريافت صدا

11.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

22 اسفند 1395

آنكه ايمان يافت رفت اندر امان 

دريافت صدا

14.5 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 اسفند 1395

مؤمن آن باشد كه اندر جز و مد 

دريافت صدا

15.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

8 اسفند 1395

او به دريا رفت و مرغابي نبود 

دريافت صدا

14 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

1 اسفند 1395

يعني اي مطرب شده با عام و خاص 

دريافت صدا

12.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

24 بهمن 1395

اي زبان تو بس زياني مر مرا 

دريافت صدا

13.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

17 بهمن 1395

پس طمع كر مي‌كند كور اي غلام  

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

10 بهمن 1395

بر دران تو پرده‌هاي طمع را 

دريافت صدا

11.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

3 بهمن 1395

طمانينه، سكينه و بي‌تفاوتي 

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 دي 1395

جمله ناگوارشت از طلب گوارش است

دريافت صدا

14 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

19 دي 1395

اژدها را دار در برف فراق

دريافت صدا

10 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

16 دي 1395

اندرآ اي اصل اصل شادماني

دريافت صدا

11.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 آذر 1395

آدمي كوهيست چون مفتون شود

دريافت صدا

12.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 آذر 1395

كار خود كن كار بيگانه نكن

دريافت صدا

12.9 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

14 آذر 1395

زان حسد دل را سياهي‌ها رسد

دريافت صدا

12.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 آذر 1395

ابلهي صياد آن سايه شود

دريافت صدا

12.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

23 آبان 1395

قيمت هركاله را داني كه چيست 

دريافت صدا

12.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

16 آبان 1395

داند او خاصيت هر جوهري

دريافت صدا

12 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

9 آبان 1395

تو نگويي مست و خواهان‌منند

دريافت صدا

11.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 آبان 1395

آتش و پنبه است بي‌شك مرد و زن

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

18 مهر 1395

عشق را خود صد زبان ديگر است

دريافت صدا

11.8 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

11 مهر 1395

تن خوشست و او گرفتار دلست   

دريافت صدا

12.0 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 شهريور 1395

هركه را جامه زعشقي چاك شد   

دريافت صدا

11.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 شهريور 1395

سال‌ها اين مرگ طبلك مي‌زند  

دريافت صدا

11.6 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 شهريور 1395

نه چنان مرگي كه در گوري روي

دريافت صدا

12.1 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

14 شهريور 1395

امر «لاتُلقوا» بگيرد او بدست  

دريافت صدا

10.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

17 مرداد 1395

داستان‌هاي تك‌بيتي مثنوي (قسمت سوم) 

دريافت صدا

11.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

10 مرداد 1395

داستان‌هاي تك‌بيتي مثنوي (قسمت دوم) 

دريافت صدا

9.29 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

3 مرداد 1395

داستان‌هاي تك‌بيتي مثنوي (قسمت اول) 

دريافت صدا

9.24 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

20 تير 1395

چيست آن خس مهر جاه و مال‌ها 

دريافت صدا

8.65 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

13 تير 1395

پاي استدلاليان چوبين بود

دريافت صدا

10.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

6 تير 1395

هوشياري اين جهان را آفت است

دريافت صدا

10.4 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

30 خرداد 1395

استن اين عالم اي جان غفلت است

دريافت صدا

9.89 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 خرداد 1395

آتش اندر زن به هر دو تا به كي 

دريافت صدا

9.31 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 ارديبهشت 1395

تا تو تاريك و ملول و تيره‌اي

دريافت صدا

12.0 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

29 فروردين 1395

بازگو اي باز عرش خوش شكار 

دريافت صدا

9.68 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

22 فروردين 1395

آنچه نپسندي به خود اي شيخ دين

دريافت صدا

12.9 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 فروردين 1395

خويش را عريان كن از فضل و فضول

دريافت صدا

12.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

8 فروردين 1395

هيچ كافر را به خواري منگريد

دريافت صدا

11.2 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

23 اسفند 1394

پس قيامت شو قيامت را ببين

دريافت صدا

8.74 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

16 اسفند 1394

اين جهان جنگ است كل چون بنگري

دريافت صدا

12.7 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

9 اسفند 1394

وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟

دريافت صدا

10.9 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 اسفند 1394

هست ايمان شما زرق و مجاز 

دريافت صدا

10.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

25 بهمن 1394

هين روش بگزين و ترك ريش كن

دريافت صدا

8.44 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

18 بهمن 1394

چون‌كه اوحي الرب الي النحل آمده است

دريافت صدا

11.5مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

11 بهمن 1394

از سبب داني شود كم حيرتت

دريافت صدا

11.2مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

4 بهمن 1394

تو بجد در صيد خلقاني هنوز

دريافت صدا

10.4مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

27 دي 1394

اين سر خم را به كهگل در مگير

دريافت صدا

11.3مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 دي 1394

هر دو عالم خود طفيل او بدُه‌ست

دريافت صدا 8,46 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

27 آذر1394

ميا بي‌دف به گور من زيارت

(به مناسبت روز عُرس)

دريافت صدا

12.1مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 آذر 1394

ناكسان را ترك كن بهر كسان

دريافت صدا

12.8مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

8 آذر 1394

غم‌ خور و نان غم‌افزايان مخور

دريافت صدا

12.0مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

18 آبان 1394

اين جهان همچون درخت است اي كرام

دريافت صدا

14.9مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

12 آبان 1394

هم به‌بيداري ببيني خواب‌ها

دريافت صدا

14.8مگابايت

شهر كلگري ـ كانادا

7 آبان 1394

كل عالم را سبو دان اي پسر

دريافت صدا

15.5مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

5 آبان 1394

اين چنين رسوا كند حق شَيد را

دريافت صدا 8.37 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

2 آبان 1394

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 

دريافت صدا

13.0مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

28 مهر 1394

شاد از غم شو، كه غم دام لقاست

دريافت صدا

13.8مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 مهر 1394

بوي كبرو بوي حرص و بوي آز

دريافت صدا

11.6مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 مهر 1394

مطربان‌شان از درون دف مي‌زنند

دريافت صدا

10.9مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

7 مهر 1394

هرطرف غولي همي خواند تو را

دريافت صدا

11.9مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

31 شهريور 1394

هركسي گرعيب خود ديدي زپيش 

دريافت صدا

7.98مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

24 شهريور 1394

كارك خود مي‌گزارد هر كسي 

دريافت صدا

10.5مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

30 تير 1394

هركه را باشد طمع الكن شود

دريافت صدا

16.3 مگابايت

شهر كلگري ـ كانادا

3 ارديبهشت 1394

مولوي و ايمان
دريافت صدا

10.3 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 بهمن 1393

گر نكردي شرع افسوني لطيف

دريافت صدا

8.49 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

19 بهمن 1393

هوش را توزيع كردي تو برجهات

دريافت صدا

13,0 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 دی 1393

نوبت عاشقیست یك چندی
دريافت صدا

8,40 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

25 آذر 1393

در محضر مولانا

(در مراسم عرُس ـ روز وفات مولانا)

دريافت صدا

49, 7 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

22 دي 1392

مكر جوحي (شرح داستاني از دفتر ششم مثنوي)

دريافت صدا

95, 8 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

24 آذر 1392

حضرت مسيح(ع) نزد مولانا
دريافت صدا

24.2 مگابايت

 هيوستون ـ آمريكا

8 مهر1391

آبي درياي بيكران: مقايسه نظام عرفاني مولوي و سپهري
دريافت صدا

8.83 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

30 شهريور  1391

درس‌هاي اخلاقي مثنوي  (جلسه چهارم)

دريافت صدا

10.2 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

30 شهريور  1391

درس‌هاي اخلاقي مثنوي (جلسه سوم)

دريافت صدا

3.89 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 شهريور  1391

درس‌هاي اخلاقي مثنوي (جلسه دوم)

دريافت صدا

9.62 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

16 شهريور  1391

درس‌هاي اخلاقي مثنوي (جلسه اول)

دريافت صدا 10.2 مگابايت كشور انگليس ـ لندن

2 شهريور1391

عرفان و پرداختن به ديگري
دريافت صدا

13.4 مگابايت

دانشگاه بيرمنگام ـ انگليس

22 مرداد1391

مولوي و سپهري
دريافت صدا 9.27 مگابايت دانشگاه تگزاس ـ شهر دالاس آمريكا

23 تير 1391

شب مولانا  (با حضور  دكتر سروش و  دكترنراقي)

دريافت صدا

 13.4 مگابايت

مركز اسلامي شهر ـ اوكلند آمريكا

 16 ارديبهشت 1391

 خودشناسي عرفاني

دريافت صدا

7.8 مگابايت

جامعه اسلامي افغان‌هاي مقيم كانادا  

 12 فروردين 1391

اصناف غم‌خواري و شادخواري نزد مولانا

 

نوانديشي ديني

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا 28,6 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب ايران ما

شهريور 1401

 مناظره سروش دباغ، ايمان سليماني اميري و مصطفي دانشگر

پيرامون:

آيا دين امري قرائت‌پذير است؟

دريافت صدا 25,6 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب ايران ما

17 مرداد1401

  امام حسين(ع) و ميراث عاشورا

دريافت صدا 34,1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب ايران ما

10 مرداد1401

دين، دموكراسي و اصلاحات ساختاري

دريافت صدا 30 مگابايت (از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب مهر و ماه

6 تير 1401

مناظره سروش دباغ و ايمان سليماني

پيرامون: اسلام، ‌مسلماني و جهان جديد

دريافت صدا 20.2 مگابايت (از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب حلقه دوست‌داران حقيقت

23 تير 1401

گفتگو با سروش دباغ

پيرامون: خدا و مسئله شر

دريافت صدا 14.5 مگابايت با همكاري كلاب نقدانه

(از طريق فضاي مجازي)

10 تير 1400

گفتگو با سروش دباغ

پيرامون: فلسفه اسلامي در جهان مدرن

دريافت صدا 6.85 مگابايت با همكاري موسسه تحقيقاتي افضل

(از طريق فضاي مجازي)

1 دي 1399

گفتگوي محمد مهدي علومي با سروش باغ

پيرامون: مسئله شر و طنز الهياتي

دريافت صدا 11.4 مگابايت با همكاري حلقه مجازي ديدگاه نو

(از طريق فضاي مجازي)

25 آبان 1399

مراسم يادبود مرحوم دكتر داوود فيرحي

دريافت صدا 12.6 مگابايت

مونتورال، ‌كانادا

(از طريق فضاي مجازي)

8 آبان 1399

نوانديشي ديني و برابري جنسيتي در دنياي پسا مدرن

دريافت صدا 12.6 مگابايت

با همكاري انجمن علمي عربي دانشگاه تهران

(از طريق فضاي مجازي)

2 آبان 1399

گفتگو درباره:

قرآن‌پژوهي نصر حامد ابوزيد

دريافت صدا 5.94 مگابايت برنامه چشم انداز، شبكه تلويزيوني اينترنشنال 

28 مهر 1399

گفتگوي فرج سركوهي و سروش دباغ 

درباره: مذهب و حدود آزادي بيان

دريافت صدا 7.92 مگابايت

با همكاري دو گروه تلگرامي الاهيات  و فلسفه كلام

(از طريق فضاي مجازي)

26 شهريور 1399

مناظره محمدحسين وكيلي و سروش دباغ

پيرامون: نقد و برسي مقاله الاهيات روشنفكري اثر سروش دباغ

دريافت صدا 12 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 25 آذر  1399

مسئله شر (قسمت هفتم)

دريافت صدا 11.8 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 13 آذر  1399

مسئله شر (قسمت ششم)

دريافت صدا 10.1 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 30 آبان  1399

مسئله شر (قسمت پنجم)

دريافت صدا 10.9 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 13 آبان  1399

مسئله شر (قسمت چهارم)

دريافت صدا 10.3 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 29 مهر  1399

مسئله شر (قسمت سوم)

دريافت صدا 13.2 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 15 مهر  1399

مسئله شر (قسمت دوم)

دريافت صدا 13.9 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 8 مهر  1399

مسئله شر (قسمت اول)

دريافت صدا 10 مگابايت

مدرسه آزاد فكري ـ تهران

از طريق فضاي مجازي

 22 شهريور  1399

گفتگو درباره: هر زمان عاشورا؟ هر مكان كربلا؟

دريافت صدا 1.77 مگابايت

  (شبكه تلويزيوني اينترنشنال)

(از طريق فضاي مجازي)

12 شهريور 1399

گفتگو با ليلي نيكونظر و سروش دباغ

درباره: شروع دادگاه شارلي ابدو و چاپ دوباره كاريكاتورهاي پيام اسلام (ص)

دريافت صدا 17.7 مگابايت

با همكاري حلقه مجازي «ديدگاه نو»

(از طريق فضاي مجازي)

 

 شهريور 1399

 

طنز الاهياتي، اعتراض الاهياتي

با حضور: عبدالكريم سروش، علي ميرسپاسي، حسين يوسفي اشكوري، نويد بازرگان و ...

دريافت صدا 8.18 مگابايت

مركز فرهنگي امام حسين(ع) اتاوا ـ كانادا

از طريق فضاي مجازي

 5 شهريور 1399

عاشورا و سالكان مدرن

(بخش دوم)

دريافت صدا 7.80 مگابايت

مركز فرهنگي امام حسين(ع) اتاوا ـ كانادا

از طريق فضاي مجازي

 4 شهريور 1399

عاشورا و سالكان مدرن

(بخش اول)

دريافت صدا 7.74 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تيرماه 1399

گفتگوي احسان ابراهيمي با سروش دباغ

درباره: شريعتي، اگزيستانسياليسم و انقلاب 57

دريافت صدا 6.50 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 13 تير 1399

گفتگوي حسين پاينده  با سروش دباغ

درباب دين و معنويت

دريافت صدا 22.3 مگابايت

به اهتمام حلقه ديدگاه نو ـ كانادا

17 خرداد 1399

نشست مجازي درباره: فقه، روشنفكري ديني و مسئله ايران

دريافت صدا 12.9 مگابايت

از طريق فضاي مجازي (اينستاگرام)

25 ارديبهشت 1399

امكان يا امتناع گفتگو با خداوند

دريافت صدا 13 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

 ارديبهشت 1399

گفتگوي پرهام مهديان با سروش دباغ

دربارة: جبر و اختيار در زندگي واقعي

دريافت صدا 7.5 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

3 ارديبهشت 1399

گفتگوي عليرضا امتياز با سروش دباغ

پيرامون: نوانديشي ديني و مواجهه با نظريه تكامل (بخش اول)

دريافت صدا 7.5 مگابايت

از طريق فضاي مجازي

1 ارديبهشت 1399

گفتگوي احسان ابراهيمي با سروش دباغ

پيرامون: بحران كرونا، فلسفه اسلامي و مسئله شر 

دريافت صدا 7.49 مگابايت از طريق اسكايپ

14 فروردين 1399

گفتگوي سروش دباغ، عرفان كسرايي و منصور برجي

 (درباره: جهان پس از كرونا، آيا نگاه انسان به خدا و مذهب تغيير مي‌كند؟)

برنامه چشم‌انداز، شبكه اينترنشنال

دريافت صدا 6.98 مگابايت

كانادا (از طريق لايو اينستا)

19 اسفند 1398

گفتگو با سروش دباغ

پيرامون: كرونا، تقدير الهي و پزشكي

دريافت صدا 8.37 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو

1 اسفند 1398

اسلام هراسي و اسلام ستيزي

دريافت صدا 4.85 مگابايت مونترال، كانادا

آذر 1398

به مناسبت چهلمين روز درگذشت بانو اعظم طالقاني

قرائت فمينستي از اسلام

دريافت صدا 12.1 مگابايت تورنتو ـ كانادا

28 آذر 1398

قرائت داعشي از قرآن ـ بخش سوم

دريافت صدا 12.9 مگابايت تورنتو ـ كانادا

21 آذر 1398

قرائت داعشي از قرآن ـ بخش دوم

دريافت صدا 11.5 مگابايت تورنتو ـ كانادا

14 آذر 1398

قرائت داعشي از قرآن ـ بخش اول

دريافت صدا 7.60 مگابايت لندن

29 مهر 1398

گفتگو درباره

نوانديشي ديني و جامعه ايران

(برنامه چشم‌انداز، شبكه اينترنشنال)

دريافت صدا 10.8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

21 شهريور 1398

امام حسين(ع) و مدارا

دريافت صدا 10.3 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

17 مرداد 1398

آسيب‌شناسي فرهنگ ديني (قسمت سوم)

دريافت صدا 9.1 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

3 مرداد 1398

آسيب‌شناسي فرهنگ ديني (قسمت دوم)

دريافت صدا 10.2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

20 تير 1398

آسيب‌شناسي فرهنگ ديني (قسمت اول)

دريافت صدا 20.7 مگابايت تورنتو

16 تير 1398

رونمايي از كتاب

(كلام محمد، روياي محمد)  

دريافت صدا 1.9 مگابايت از طريق اسكايپ

14 تير 1398

مصاحبه سروش دباغ با شبكه تلويزيوني (ايران اينترنشنال)

 (درباره: بيانه تحليلي جمعي از نوانديشان ديني درباره قانون «توهين به مقدسات»)

دريافت صدا 3.32 مگابايت از طريق اسكايپ

7 تير 1398

گفتگوي سروش دباغ و شاهين ميلاني  

 (درباره: ازدواج مسلمان و غير مسلمان)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 3.33 مگابايت از طريق اسكايپ

23 اسفند 1397

گفتگوي سروش دباغ و مهدي جلالي تهراني 

 (دربارة آيا «يگانه بودن خدا» با رواداري و چندصدايي در تضاد نيست؟)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 11.9 مگابايت

از طريق اسكايپ

(دانشكده فني دانشگاه تهران) 

11 آذر 1397

نوانديشي ديني متاخر

(به همراه نقد و بررسي كتاب ورق روشن وقت)

دريافت صدا 8.29 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 آذر 1397

ميراث ماندگار پيامبر

دريافت صدا 10.9 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

29 شهريور 1397

زينب و واقعه كربلا

دريافت صدا 10.3 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

22 شهريور 1397

زكف بگذار اگر اهل صفايي

دريافت صدا 3.32 مگابايت از طريق اسكايپ

17 شهريور 1397

گفتگوي سروش دباغ و عرفان ثابتي 

 (دربارة آيا «تقيه» مجوزي شرعي براي دورغ و رياكاري است)

تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 8.32 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

15 شهريور 1397

عارفان هر دمي دو عيد كنند

دريافت صدا 4.82 مگابايت از طريق اسكايپ

3 شهريور 1397

گفتگوي سروش دباغ و فرج سركوهي

 (دربارة توهين به «كدام مقدسات»؟)

دبدگاه‌ها (راديو فردا)

دريافت صدا 3,4 مگابايت دانشگاه كاليفرنيا

 25 مرداد 1397

پسا اسلام‌گرايي، رفرم ديني و اخلاق سكولار 

 (به زبان انگليسي)

دريافت صدا 10.2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

18 مرداد 1397

رابطه علم و دين (قسمت سوم)

دريافت صدا 9.4 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

4 مرداد 1397

رابطه علم و دين (قسمت دوم)

دريافت صدا 10.8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

28 تير 1397

رابطه علم و دين (قسمت اول)

دريافت صدا 3.26 مگابايت از طريق اسكايپ

14 تير 1397

گفتگوي سروش دباغ و زهير باقري

 (آيا انسان امروز همچنان به دين نياز دارد)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 64 مگابايت

لندن ـ انگليس

 9 تير 1397

نظريه داروين با ايدة آفرينش

(برنامه پرگار، بي بي سي)

دريافت صدا 10,8 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

 19 خرداد 1397

روزه و روزي

دريافت صدا 13 مگابايت دانشگاه مك‌مستر

11 خرداد 1397

دعاي عارفان، دعاي فيلسوفان

دريافت صدا 3.37 مگابايت از طريق اسكايپ

11 خرداد 1397

گفتگوي سروش دباغ و زهير باقري

 (آيا خداوند عادل است؟)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 16,1 مگابايت آمستردام ـ هلند

 25 ارديبهشت 1397

اسلام و رفرم ديني 

 (به زبان انگليسي)

دريافت صدا 15,8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 فروردين 1397

درباب معناي زندگي (جلسه دوم)

دريافت صدا 11,1 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

16 فروردين 1397

درباب معناي زندگي (جلسه اول)

دريافت صدا 8.44 مگابايت از طريق اسكايپ ـ شهر قم

 بهمن 1396

بازخواني نظريه روياي رسولانه

دريافت صدا 14,3 مگابايت دانشگاه اتاوا ـ  كانادا

 19 بهمن 1396

حجاب اجباري و حجاب اختياري

دريافت صدا 20,9 مگابايت كانون فرهنگي نور ـ مونترال ـ كانادا

14 بهمن 1396

جدال شك و ايمان (قسمت دوم)

دريافت صدا 15,8 مگابايت كانون فرهنگي نور ـ مونترال ـ كانادا

13 بهمن 1396

جدال شك و ايمان (قسمت اول)

دريافت صدا 13,6 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

 21 دي 1396

ميزگرد (دين و اخلاق)

دريافت صدا 17,5 مگابايت از طريق اسكايپ 

دانشگاه خواجه نصرالين طوسي ـ دانشكده مكانيك ـ تهران

 5 دي 1396

حجاب در ترازو

دريافت صدا 3.46 مگابايت از طريق اسكايپ

2 دي 1396

گفتگوي عرفان ثابتي  و سروش دباغ

 (آيا محمد خاتم پيامبران است؟)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 4,22 مگابايت دانشگاه پرينستون، آمريكا

 16 آذر 1396

رفرم اسلامي در ايران معاصر: ميراث شيعي (به زبان انگليسي)

دريافت صدا 8,70 مگابايت از طريق اسكايپ 

انجمن اسلامي دانشجويان پرديس فارابي دانشگاه تهران

 29 آبان 1396

حجاب در ترازوي اخلاق

دريافت صدا 15,2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

9 آذر 1396

ميراث ماندگار پيامبر (قسمت دوم )

دريافت صدا 11,6 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

25 آبان 1396

ميراث ماندگار پيامبر (قسمت اول)

دريافت صدا 11,5 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

11 آبان 1396

مسلماني و مدنيت (قسمت دوم)

دريافت صدا 12,6 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

27 مهر 1396

مسلماني و مدنيت (قسمت اول)

دريافت صدا 19,4 مگابايت

 دانشگاه توبينگن ـ آلمان

20 مهر 1396

اسلام و خشونت

(به زبان انگليسي)

دريافت صدا

18.9 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

9 مهر 1396

عاشورا و مدارا

دريافت صدا

11.8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 شهريور 1396

جهل مقدس

دريافت صدا 3.38 مگابايت از طريق اسكايپ

2 شهريور 1396

گفتگوي سجاد نيك آيين  و سروش دباغ (حجاب اسلامي، نگاه جنسي به زن يا واجب شرعي )

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 20.3 مگابايت دانشگاه مك گيل ـ كانادا

6 مرداد 1396

چشم‌انداز سكولاريسم در ايران (قسمت دوم)

دريافت صدا 16.4 مگابايت دانشگاه مك گيل ـ كانادا

5 مرداد 1396

چشم‌انداز سكولاريسم در ايران (قسمت اول)

دريافت صدا 9.50 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

29 تير 1396

قصه زيستن و پركشيدن

به مناسبت درگذشت دكتر ميرزاخاني

دريافت صدا 9.33 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

22 تير 1396

زندگي تر شدن پي در پي (قسمت دوم)

دريافت صدا 10.1 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

15 تير 1396

زندگي تر شدن پي در پي (قسمت اول)

دريافت صدا 3.7 مگابايت از طريق اسكايپ

18 تير 1396

گفتگوي مجيد محمدي  و سروش دباغ (آيا چيزي به نام «تمدن اسلامي» وجود دارد)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا 10,1 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

26 خرداد1396

به سر وقت  خدا رفتن  

دريافت صدا 14 مگابايت دانشگاه تگزاس شهر دالاس 

13 خرداد1396

چالش‌هاي دينداري در جهان معاصر  

دريافت صدا 4,65 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو 

28 ارديبهشت 1396

كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست 

دريافت صدا 6,6 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو 

21 ارديبهشت 1396

صبح اميد

دريافت صدا 15,6 مگابايت دانشگاه فني ليسبون ـ پرتغال

19 ارديبهشت 1396

رفرم ديني در ايران معاصر

دبريافت صدا 9,17 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تورنتو ـ كانادا

21 ارديبهشت1396

رفرم ديني (قسمت دوم)

  (گفتگو با برنامه تلويزيوني فرهنگ و انديشه)

دريافت صدا 8,91 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تورنتو ـ كانادا

15 ارديبهشت1396

رفرم ديني (قسمت اول)

  (گفتگو با برنامه تلويزيوني فرهنگ و انديشه)

دريافت صدا 3.16 مگابايت از طريق اسكايپ

8 ارديبهشت 1396

گفتگوي عطا هودشتيان و سروش دباغ (روشنفكري ديني، خوانشي جديد يا تحميل دين به زندگي مدرن؟)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا

10.6 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

4 خرداد 1396

پيامبر در آئينه قرآن (قسمت دوم)

دريافت صدا

10.3 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

7 ارديبهشت 1396

پيامبر در آئينه قرآن (قسمت اول)

دريافت صدا

11 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

17 فروردين 1396

اي علي كه جمله عقل و ديده‌اي

دريافت صدا 18.9 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 بهمن 1395

سمينار اسلام و مدرنيته ـ (به زبان انگليسي)

دريافت صدا 3.11 مگابايت بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

15 بهمن 1395

گفتگوي حسن يوسفي اشكوري و سروش دباغ (قرآن؛ كلام خدا يا كلام محمد؟)

برنامه تابو (راديو فردا)

دريافت صدا

16.4 مگابايت

مركز فرهنگي نور ـ مونترال ـ كانادا

24 دي 1395

مسلمان سكولار «قسمت اول»

دريافت صدا

19.2 مگابايت

مركز فرهنگي نور ـ مونترال ـ كانادا

25 دي 1395

مسلمان سكولار «قسمت دوم»

دريافت صدا 5.95 مگابايت لندن ـ انگليس

18 دی 1395

اصلاح دين يا فراتر از آن  (قسمت دوم)  (برنامه پرگار، بي بي سي)

دريافت صدا 6.25 مگابايت لندن ـ انگليس

11 دی 1395

اصلاح دين يا فراتر از آن  (قسمت اول)  (برنامه پرگار، بي بي سي)

دريافت صدا

16.4 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

6 آبان 1395

از تجربه نبوي تا روياي رسولانه «قسمت اول»

دريافت صدا

7.86 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 مهر 1395

بر دل و دين خرابت نوحه كن

دريافت صدا

8.60 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

20 مهر 1395

مواجهه عقلاني با واقعه كربلا «قسمت دوم »

دريافت صدا

10 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

18 مهر 1395

مواجهه عقلاني با واقعه كربلا «قسمت اول»

دريافت صدا

7.58 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

1 مهر 1395

كيست مولا آنكه آزادت كند

دريافت صدا

5.35 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

11 شهريور 1395

مرگ هركس اي پسر همرنگ اوست

دريافت صدا 12,2 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تهران

24 مرداد 1395

مرگ‌انديشي و مرگ‌آ‌گاهي  (گفتگو با حلقه مطالعاتي جمعيت خيريه غدير تهران) ـ (قسمت دوم)

دريافت صدا 12,9 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تهران

16 تير 1395

مرگ‌انديشي و مرگ‌آ‌گاهي  (گفتگو با حلقه مطالعاتي جمعيت خيريه غدير تهران) ـ (قسمت اول)

دريافت صدا 9,93 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

28 مرداد 1395

حقيقت ايمان ديني (قسمت دوم)

دريافت صدا 9,60 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

14 مرداد 1395

حقيقت ايمان ديني (قسمت اول)

دريافت صدا 7,51 مگابايت

 دانشگاه پوابلا ـ مكزيك

7 خرداد 1395

اسلام و خشونت

(به زبان انگليسي)

دريافت صدا 7.68 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

6 خرداد 1395

در هواي رمضان

دريافت صدا 11,4 مگابايت

 دانشگاه توبينگنِ آلمان

9 ارديبهشت 1395

رفرم اسلامي و چالش‌هاي آن: مسئله حجاب

(به زبان انگليسي)

دريافت صدا 11.2 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

23 ارديبهشت 1395

مناجات شعبانيه پيامبر

دريافت صدا

9.93 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

6 اسفند 1394

رونق مسلماني 

دريافت صدا

11.6 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

22 بهمن 1394

اسلام و مناسك فقهي  (بخش دوم )  

دريافت صدا

8.97 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

8 بهمن 1394

اسلام و مناسك فقهي  (بخش اول)  

دريافت صدا

11.1 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 بهمن 1394

اسلام و دموكراسي (بخش دوم)  

دريافت صدا

11.8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 دي 1394

اسلام و دموكراسي (بخش اول)  

دريافت صدا

10.4 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

10 دي 1394

پيامبر اسلام، رحمت و شفقت  

دريافت صدا

11.3 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

3 دي 1394

مسيح در قرآن 

دريافت صدا

11.4 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

19 آذر 1394

پيامبر اسلام، عدالت و خشونت

دريافت صدا

9.15 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

12 آذر 1394

مواجهة عقلاني با ميراث حسيني

دريافت صدا 6,22 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تورنتو ـ كانادا

5 آذر1394

نوانديشي ديني و مسئله زنان

  (گفتگو با برنامه صفحه2 ـ  شبكه بي‌بي‌سي)

دريافت صدا

6.27 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 آبان 1394

قرائت انساني ازحادثه كربلا (قسمت دوم)

دريافت صدا

6.44 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

30 مهر1394

قرائت انساني از حادثه كربلا (قسمت اول)

دريافت صدا 9.64مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

16 مهر 1394

دچار يعني عاشق
دريافت صدا

9.8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

9 مهر1394

علي (ع) و اوصاف متقين

دريافت صدا 14.6 مگابايت دانشگاه كلگري ـ كانادا

8 آبان 1394

دين، اخلاق و عصر روشنگري
دريافت صدا 14.1 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

6 آبان 1394

ميزگرد مذهب و خرافات
دريافت صدا 11.5مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 تير 1394

ميزگرد اسلام و خشونت (قسمت دوم)

دريافت صدا 4.85مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

17 تير 1394

ميزگرد اسلام و خشونت (قسمت اول)

دريافت صدا 4.94مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

28 خرداد 1394

مراتب روزه‌داري

دريافت صدا

11،1 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

23 خرداد 1394

نگاهي به زندگي پيامبر اسلام (قسمت سوم)

دريافت صدا

10،8 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

31 ارديبهشت 1394

نگاهي به زندگي پيامبر اسلام (قسمت دوم)

دريافت صدا

9،11 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 ارديبهشت 1394

نگاهي به زندگي پيامبر اسلام (قسمت اول)

دريافت صدا

10،4 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

10 ارديبهشت 1394

علي (ع) و نهچ‌البلاغه

دريافت صدا 8.59 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

6 فروردين 1394

عيد واقعي

دريافت صدا 12.5 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

2 بهمن 1393

اسلام و آزادی بیان

دريافت صدا 8,40 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

18 دی 1393

به تماشاي جان رويد
دريافت صدا

9,21 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

12 آبان 1393

حسين‌ بن علي(ع) و فضيلت ايثار

دريافت صدا

10,0 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

11 آبان 1393

حسين‌ بن علي(ع)

و امر به معروف و نهي از منكر 

دريافت صدا

6,88 مگابايت

تورنتو ـ كانادا

17 مهر 1393

علی‌(ع) و پارسایی
دريافت صدا 3,81 مگابايت از طريق اسكايپ ـ تورنتو ـ كانادا

15 مهر 1393

ارتداد (گفتگو با برنامه صفحه 2 ـ  شبكه بي‌بي‌سي)

دريافت صدا 8,73 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

10 مهر 1393

حج و قربانی كردن
دريافت صدا 21,8 مگابايت دانشگاه كلگري ـ كانادا

28 شهريور 1393

دين، اخلاق  و سكولاريسم
دريافت صدا 89, 2 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

19تير 1393

مراتب روزه‌داری

دريافت صدا 1, 23 مگابايت

«كالج استشين» تگزاس  ـ آمريكا

1تير 1393

جبر و اختيار

دريافت صدا 8, 15 مگابايت

«كالج استشين» تگزاس  ـ آمريكا

31 خرداد 1393

دين، عرفان و اخلاق

دريافت صدا 1, 15 مگابايت

«كالج استشين» تگزاس  ـ آمريكا

30 خرداد 1393

ارتداد

دريافت صدا

0, 7 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

25 ارديبهشت 1393

علی (ع) و عدالت
دريافت صدا 83, 7 مگابايت لندن ـ انگليس

22 ارديبهشت 1393

انسان مكرم (برنامه پرگار، بي بي سي)

دريافت صدا 53, 4 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

28 آذر 1392

عيسي ابن مريم و حسين ابن‌علي(ع)

دريافت صدا 6, 16مگابايت دانشگاه مونترال كانادا

22 آذر 1392

ميراث سنت ايراني اسلامي
دريافت صدا 72, 6 مگابايت تورنتو ـ كانادا

26 آبان 1392

سويه‌ي فرافقهي قيام عاشورا

دريافت صدا 00, 5 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

17 آبان 1392

دكتر علي شريعتي و حادثه كربلا

دريافت صدا

63, 6 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

2 آبان 1392

حقيقت دنيا در نگاه علي (ع)

(در شب جشن عيد غدير)

دريافت صدا 4.04 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

1 مرداد1392

گر دولت وصالت

(به مناسبت ماه مبارك رمضان)

دريافت صدا

4.90 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

2 خرداد 1392

ترازوي احد خو

«در مراسم ولادت علي (ع)»

دريافت صدا 14.3 مگابايت دانشگاه جورج واشنگتن ـ آمريكا

14 ارديبهشت  1392

مناظره آقاي عبدي كلانتري با دكتر سروش دباغ، درباره

آزادي بيان و اهانت به مقدسات

دريافت صدا 5.55 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

12 ارديبهشت  1392

بنياد عمر بر باد است
دريافت صدا 6.66 مگابايت لندن ـ انگليس

9 ارديبهشت 1392

دين و هنر

 (برنامه پرگار، بي بي سي)

دريافت صدا 12.6 مگابايت دانشگاه كلگري ـ كانادا

30 فروردين 1392

درباب حجاب
دريافت صدا 18.2 مگابايت دانشگاه واترلو ـ كانادا

6 فروردين 1392

بي‌حجابي يا بي‌عفتي؛ كدام غيراخلاقي است؟
دريافت صدا 5.54 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

3 اسفند1391

ابتهاج عارفانه
دريافت صدا

4،15 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

5 بهمن1391

سخن آشنا (به مناسبت ولادت پيامبر «ص»)

دريافت صدا

4،43 مگابايت

مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

21 دي1391

به معراج برآييد (در شب رحلت پيامبر «ص»)

دريافت صدا 4،25 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

5 آذر1391

مكتب عاشورا و مرگ عاشقانه  
دريافت صدا 7،90 مگابايت تورنتو ـ كانادا

4 آذر 1391

پرنده‌تر زمرغان هوايي (در شب عاشورا)

دريافت صدا 1.65 مگابايت كشور انگليس ـ لندن

29 مرداد1391

عيد و ترك عادت
دريافت صدا 10.8 مگابايت كشور انگليس ـ لندن

27 مرداد1391

انواع ايمان‌ورزي
دريافت صدا

13.1 مگابايت

ـ

تير 1391

نشست سه استاد

(عبدالكريم سروش، سروش دباغ و آرش نراقي)

اعتقاد، معنويت، ايمان

دريافت صدا

13.4 مگابايت

انجمن پرواز ـ شهر گوتنبرگ سوئد

 14 آذر 1390

اسلام و دموكراسي (به زبان انگليسي)

دريافت صدا

11.6 مگابايت

نجمن فلسفي آگورا ـ دانشگاه تورنتو ـ شهر تورنتو كانادا

 14آبان1390

روشنفكري ديني

 

سعدي‌شناسي  

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا

11,7 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

ارديبهشت 1401

در هواي سعدي

دريافت صدا

9,83 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب فرهنگسرا

12 آذر 1400

در هواي بوستان سعدي (3)

دريافت صدا

9,92 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب فرهنگسرا

29 آبان 1400

در هواي بوستان سعدي (2)

دريافت صدا

5,73 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري موسسه تحقيقاتي افضل

30 فروردين 1400

گفتگوي محمد مهدي علومي

 با سروش دباغ، پيرامون:

عشق به روايت سعدي

دريافت صدا

20,6 مگابايت

برلين ـ آلمان

8 ارديبهشت 1397

عشق به روايت سعدي و سپهري
دريافت صدا

17,4 مگابايت

انجمن ايرانيان دانشگاه شفيلد ـ انگلستان

1 ارديبهشت 1397

زن در زيست ـ جهان سعدي
دريافت صدا

12,5 مگابايت

بنیاد سهرودی ـ تورنتو ـ كانادا

21 بهمن 1396

نوبت عاشقيست يك چندی
دريافت صدا 17.1 مگابايت كانون فرهنگي و هنري ايرانيان ـ منچستر

14 ارديبهشت 1396

زيستن قانعانه در روزگار كنوني

دريافت صدا 11.8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

24 فروردين 1395

سعدي و بوستان روح‌نوازش 

دريافت صدا 9.30 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

4 تير 1396

شرح غزليات سعدي  (جلسه هفتم)

دريافت صدا 8.67 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

24 ارديبهشت 1396

شرح غزليات سعدي  (جلسه ششم)

دريافت صدا 10 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

10 ارديبهشت 1396

شرح غزليات سعدي  (جلسه پنجم)

دريافت صدا 9.37 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

3 ارديبهشت 1396

شرح غزليات سعدي  (جلسه چهارم)

دريافت صدا 9.89 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

27 فروردين 1395

شرح غزليات سعدي  (جلسه سوم )

دريافت صدا 9.77 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

20 فروردين 1395

شرح غزليات سعدي  (جلسه دوم)

دريافت صدا 10.1 مگابايت بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

22 اسفند 1395

شرح غزليات سعدي  (جلسه اول)

دريافت صدا 12.8 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

21 بهمن 1395

گلستان سعدي (قسمت سوم)

دريافت صدا 9.30 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

14 بهمن 1395

گلستان سعدي (قسمت دوم)

دريافت صدا 10 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

7 بهمن 1395

گلستان سعدي (قسمت اول)

دريافت صدا 14,0 مگابايت  بيرمنگام  ـ انگلستان

12 ارديبهشت1395

سيري در سپهر سعدي

دريافت صدا 10.3 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

26 فروردين 1395

اخلاق درويشان  (قسمت دوم)

دريافت صدا 8.95 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

19 فروردين 1395

اخلاق درويشان  (قسمت اول)

دريافت صدا 7.85 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

12 فروردين 1395

در فوايد خاموشي (قسمت دوم)

دريافت صدا 9.67 مگابايت در مركز اسلامي ولي‌عصر

12 اسفند 1394

در فوايد خاموشي (قسمت اول)

دريافت صدا

12.1مگابايت

شهر كلگري ـ كانادا

9 آبان 1394

چو راضي شدي سيم و سنگت يكيست

دريافت صدا

9.56 مگابايت

دانشگاه كلگري، كانادا

8 دي 1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه نهم )

دريافت صدا

9.91 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

2 دي 1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه هشتم)

دريافت صدا

11.6 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

3 آبان 1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما (جلسه هفتم)

دريافت صدا

14.6 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

5 مهر1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه ششم)

دريافت صدا

13.3 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

15 شهريور1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما(جلسه پنجم)

دريافت صدا

13.5 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

25 مرداد1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه چهارم)

دريافت صدا

11.7 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

28 تير1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما (جلسه سوم)

دريافت صدا

17.1 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

27 ارديبهشت1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه دوم)

دريافت صدا

13.8 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا

13 ارديبهشت1394

شرح بوستان سعدي: پيام عارفان براي زمانه ما  (جلسه اول)

دريافت صدا 4.3 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ كانادا

17 اسفند1391

در آن نفس كه بميرم (شرح غزلي از سعدي)

 

ميراث عرفاني

ם

΅حجم

΅محل سخنرانی

΅تاريخ

΅موضوع

دريافت صدا 21,4 مگابايت (از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كانال تلگرامي ديدگاه نو

تيرماه 1401

سخنراني پيرامون:

درنگي در انواع نيايش 

دريافت صدا 22,2 مگابايت آلمان، برلين

خردادماه 1401

سخنراني پيرامون:

در هواي ابوسعيد ابي‌الخير

دريافت صدا 12,2 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

خردادماه 1401

سخنراني پيرامون:

اسپينوزا و سپهري  (بخش چهارم و پاياني)

دريافت صدا 14 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

 خرداد‌ماه 1401

سخنراني پيرامون:

اسپينوزا و سپهري  (بخش سوم)

دريافت صدا 11,9 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

 ارديبهشت‌ماه 1401

سخنراني پيرامون:

اسپينوزا و سپهري  (بخش دوم)

دريافت صدا 12,4 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

 ارديبهشت‌ماه 1401

سخنراني پيرامون:

اسپينوزا و سپهري  (بخش اول)

دريافت صدا

14,1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

ارديبهشت‌ماه1401

سخنراني پيرامون:

نيايش دين‌ورزانه، نيايش عارفانه، نيايش حكيمانه، نيايش آرزومندانه

(بخش دوم)

دريافت صدا

11,9 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

ارديبهشت‌ماه1401

سخنراني پيرامون:

نيايش دين‌ورزانه، نيايش عارفانه، نيايش حكيمانه، نيايش آرزومندانه

(بخش اول)

دريافت صدا 9,66 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

  فروردين  1401

شمس تبريزي و سهراب سپهري (بخش سوم)

دريافت صدا 14,9 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

  فروردين 1401

شمس تبريزي و سهراب سپهري (بخش دوم)

دريافت صدا 15,7 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

بنياد سهروردي، تورنتو

  اسفند 1400

شمس تبريزي و سهراب سپهري (بخش اول)

دريافت صدا

24,8 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 بهمن‌ماه1400

گفت و گو پيرامون

مرور سير اشراق ـ از سهروردي تا سپهري

دريافت صدا

7,93 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري كلاب انسان ناطق

17 بهمن1400

گفت و گوي سروش دباغ، حجت‌الاسلام لطفي و مالك علومي

پيرامون

عرفان حلقه چه مي‌گويد و چه نسبتي با عرفان اسلامي دارد

دريافت صدا

14,1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 بهمن‌‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه ششم)

دريافت صدا

15 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 بهمن‌‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه پنجم)

دريافت صدا

12,5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 بهمن‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه چهارم)

دريافت صدا

12,5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

بهمن‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه سوم)

دريافت صدا

11,5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 دي‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه دوم)

دريافت صدا

12 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 دي‌ماه 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري و ويتگنشتاين (جلسه اول)

دريافت صدا

18 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

تورنتو

 دي‌ماه1400

گفت و گو پيرامون:

سپهري و ذهن آگاهي

دريافت صدا

10 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري موسسه تحقيقاتي افضل

20 دي1400

گفت و گو پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري

دريافت صدا

4,53 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري موسسه تحقيقاتي افضل

14 مهر1400

سخنراني پيرامون:

در هواي سپهري 

دريافت صدا

15 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 مهر 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش هفتم)

دريافت صدا

7,81 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

 شهريور 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش ششم)

دريافت صدا

15,3 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

20 شهريور 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش پنجم)

دريافت صدا

12 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

شهريور1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش چهارم)

دريافت صدا

12,5 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

شهريور1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش سوم)

دريافت صدا

14,1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

مرداد 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش دوم)

دريافت صدا

16,7 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

مرداد 1400

سخنراني پيرامون:

در هواي يالوم و سپهري (بخش اول)

دريافت صدا 18,1 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري مجموعه ‌فرهنگ‌‌سرا

‌تورنتو

 14 خرداد 1400

شمس تبريزي 

دريافت صدا 10.3 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري خانه فرهنگي غدير

13 ارديبهشت1400

سالك مدرن و عدالت‌ورزي   

دريافت صدا 9.53 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

11 آذر1399

گفتگوي سيد پيمان رحيمي‌نژاد با سروش دباغ

درباره: معناي زندگي در جهان امروز   

دريافت صدا 8.26 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

با همكاري شهر كتاب لنگرود

8 آذر1399

سالك مدرن و معناي زندگي  

دريافت صدا 10.3 مگابايت

بنياد سهروردي، تورنتو

(از طريق فضاي مجازي)

20 مهر 1399

در هواي سپهري و شجريان 

دريافت صدا 11.3 مگابايت (از طريق فضاي مجازي)

18 مهر 1399

گفتگوي موسسه تحقيقاتي افضل با سروش دباغ

درباره: مرگ‌انديشي اگزيستانسيال

دريافت صدا 3.35 مگابايت

(از طريق فضاي مجازي)

1 خرداد 1399

نجواهاي سالك مدرن

دريافت صدا 12.8 مگابايت

(از طريق كانال تلگرامي جزيره كيش)

29 فروردين 1399

گفتگوي امين روزبهاني با سروش دباغ

درباره: سهراب سپهري 

دريافت صدا 19,9 مگابايت موسسه آموزشي و فرهنگي ابن‌سينا

 ارواين، كاليفرنيا

26 بهمن 1398

نزديكِ دورها (بخش دوم)

دريافت صدا 16 مگابايت موسسه آموزشي و فرهنگي ابن‌سينا

 ارواين، كاليفرنيا

24 بهمن 1398

نزديكِ دورها (بخش اول)

دريافت صدا 10,2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

3 بهمن 1398

ميراث عرفاني شمس تبريزي (قسمت سوم)

دريافت صدا 5.92 مگابايت  تورنتو ـ كانادا

27 دي 1398

جان تو همچون درخت و مرگ  برگ

دريافت صدا 10,2 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا

30 آبان 1398

ميراث عرفاني شمس تبريزي (قسمت دوم)

دريافت صدا 11,7 مگابايت مركز اسلامي وليعصر ـ تورنتو ـ كانادا