جهت اطلاعات بیشتر در مورد کتابها ، همچنین تهیه آنها با موسسه معرفت پژوهش تماس حاصل فرمایید.

تلفن موسسه : 88976213

 

 

 

 

 

نام  کتاب: سرشاری خوشۀ زيست 

            (سلوك رواقي در اينجا و اكنون)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 259

چاپ:  اول - زمستان  1402

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: چشمان يك عبور

            (روايتي از سپهري پژوهي سروش دباغ به كوشش مهرداد مهرجو)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 288

چاپ:  اول - پاييز 1402

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: از خيام تا يالوم

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 338

چاپ:  اول - بهار 1402

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: شمه‌اي از شوريدگي شمس

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 264

چاپ:  اول - تابستان 1401

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: زمين فقه و آسمان اخلاق

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 181

چاپ:  اول - پاييز 1400

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: از سهروردي تا سپهري

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 435

چاپ:  اول - تابستان 1400

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: غربت و غرابت اسپنوزا

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 221

چاپ:  اول - بهار 1400

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: رد آبي روايت (جلد دوم)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 417

چاپ:  اول - زمستان 99

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: رد آبي روايت (جلد اول)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 324

چاپ:  اول - پاييز 99

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: وقت لطيف شن (جستارهايي در نوانديشي ديني، اجتماع و سياست)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 392

چاپ:  اول -  زمستان 98

 فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: نبض خيس صبح (سالك مدرن شرقي)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 244

چاپ:  اول -  پاييز 98

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: آبي درياي بيكران  (طرحواره‌اي از عرفان مدرن)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 206

چاپ:  اول -  پاييز 97

فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: ورق روشن وقت (جستارهايي در نوانديشي ديني، فلسفه و هنر)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 550

چاپ:  اول -  تابستان 97

فهرست و مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: صداي سفر آينه‌ها (جلد دوم)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 582

چاپ:  اول -  بهار 97

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: فلسفه لاجوردي سپهري 

ناشر: انتشارات صراط

تعداد صفحات: 366

چاپ: دوم ـ تابستان 97

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: صداي سفر آينه‌ها (جلد اول)

ناشر: بنياد سهروردي

تعداد صفحات: 376

چاپ:  اول -  زمستان  96

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

نام  کتاب: درباب فلسفه تحليلي با محوريت ويتگنشتاين

ناشر: اچ اند اس

تعداد صفحات: 326

چاپ:  اول -  تابستان  96

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: حريم علف‌هاي قربت سلوك معنوي در روزگار كنوني

ناشر: اچ اند اس

تعداد صفحات: 228

چاپ:  اول -  تابستان  96

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: حجاب در ترازو

ناشر: اچ اند اس

تعداد صفحات: 140

چاپ:  اول -  بهار  96

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: درباب روشنفكري ديني و اخلاق

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 342

چاپ:  دوم - زمستان 1395

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: رسالة منطقي ـ فلسفي

ناشر: هرمس

تعداد صفحات: 305

چاپ:  دوم -  زمستان 94

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: فلسفه لاجوردي سپهري 

ناشر: انتشارات صراط

تعداد صفحات: 366

چاپ: اول ـ زمستان 94

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: در سپهر سپهری

ناشر: نگاه معاصر

تعداد صفحات: 191

چاپ: دوم ـ باييز 94

 

 

 

 

 

نام  کتاب: رسالة منطقي ـ فلسفي

ناشر: هرمس

تعداد صفحات: 305

چاپ:  اول -  زمستان 93

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: عام و خاص در اخلاق

ناشر: هرمس

تعداد صفحات: 171

چاپ:  دوم  -  بهار 93

 

 

 

 

نام  کتاب: سكوت و معنا 

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 252

چاپ: سوم ـ بهار 93

مقدمه  كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: در سپهر سپهری

ناشر: نگاه معاصر

تعداد صفحات: 191

چاپ: اول ـ بهار 93

 

 

 

 

 

نام  کتاب: درس‌گفتارهايي در فلسفه اخلاق

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 257

چاپ: دوم ـ زمستان 92

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: امر اخلاقي، امر متعالي 

ناشر: كتاب پارسه

تعداد صفحات: 231

چاپ: دوم - بهار 1392

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: ترنم موزون حزن 

ناشر: كوير

تعداد صفحات: 240

چاپ:  اول - بهار 1390

مقدمه كتاب

 

 

 

 

نام  کتاب: زبان و تصوير جهان 

ناشر: نشر ني

تعداد صفحات: 163

چاپ:  اول - تابستان 1389

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: درباب روشنفكري ديني و اخلاق

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 342

چاپ:  اول - بهار 1389

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

نام  کتاب: عام و خاص در اخلاق

ناشر: هرمس

تعداد صفحات: 171

چاپ:  اول - 1388

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: درس‌گفتارهايي در فلسفه اخلاق

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 257

چاپ:  اول - پاييز 1388

مقدمه كتاب

 

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: امر اخلاقي، امر متعالي 

ناشر: كتاب پارسه

تعداد صفحات: 290

چاپ:  اول - 1388

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: سكوت و معنا 

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 252

ويراست دوم:  پاييز 1387

مقدمه ويراست دوم كتاب

 

 

 

 

 

 

نام  کتاب: آئين در آئينه 

ناشر: صراط

تعداد صفحات: 720

چاپ:  سوم ـ زمستان 1387

 چند سطري از مقدمه

 

 استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر مرجع آزاد است